70501. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vasércekből, torokporból és effélékből brikettek készítésére alkalmas vastartalmú kötőanyag előállítására

Megjelent 1917. évi február hó 17-én. % ( MAGY. jgj KIR. SZABADALMI W& HIVATAL / SZABADALMILEIRAS 70501. i)flá m. jt-0 XII d. OSZTÁriY. Eljárás vasércekből, torokporból és effélékből brikettek készítésére alkalmas vastartalmú kötőanyag előállítására. MATHESIUS WALTHER TANÁR TITKOS KORMÁNYTANÁCSOS BERLIN/M NICOLASSEEBEN. A 63899. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 január hó 15-ike. A törzsszabadalomban olyan eljárás van védve, mellyel vasérceket, torokport és efféléket úgy brikettálhatunk. hogy magas bázicitású aluminiumszilikátokkal keverjük azokat, mimellett a bázicitástoly magas fo­kon tartjuk, hogy a vasoxidanyag egy része a reakcióban- részt vegyen. A jelen eljárás már most ennek a törzs­szabadalomban védett eljárásnak további kiképzése. Az újdonság a törzsszabadalom­mal szemben az, hogy a vasoxidot már ma­gának a kötőanyagnak készítésére használ­juk és hogy olyan anyagot kapunk az alább részletesen leírt úton, mely magában véve, iners anyagokkal, mint homokkal és effé­lékkel keverve, kötőanyagot nem szolgáltat inkább csak leűzőanyagnak nevezhető to­vábbi vasérccel keverve azonban a kötő­anyagként hat és kitiinő kemenceálló brikette­ket szolgáltat. Az ezen kötőanyag használatából eredő, vasércek stb. brikettálására való eljárás azzal az előnnyel jár, hogy a kötőanyag maga nagyobb mértékben vastartalmú és ennek folytán az idegen anyagok ama mennyisége, mely a bekötésre fölhasznál­tatik, rendkívül csekély, különösen a nedves ércek bekötésére egyébkor szükséges meny -nyiségü cementhez, vagy effélékhez viszo­nyítva. Az ércek bekötésére használandó ezt az anyagot úgy állítjukelő. hogy magas bázicitású aluminiumszilikátokat, vagymaró-I meszet finom vasoxiddal vagy vasoxidtar­! talmú anyagokkal keverünk össze~lehető!eg bensőleg és azután olyan hőfokig hevítjük ezt a keveréket, mely még a zsugorítási hő­fokon alul van és melynél az anyag még könnyen szétdörzsölhető, ill. könnyen meg­őrölhető. Föltalaló megállapította, hogy — bár a vastartalmú cementek előállítására eddig szükségesnek tartott, zsugorításig való hevítést itt egészen véghez nem visz­szük — avasoxid a keverék alkalikus kom­ponensével már mégis reagál és olyan anyagot eredményez, mely további vasérc­cel keverve, szilárd, nem leűző tulajdon­ságú briketteket szolgáltat, míg mint már föntebb említettük, más nem reagálóanya­gok bekötésére ez az anyag nem használ­ható, tehát nem képez valóságos cementet. Az eljárás tehát, pl. finom szemcséjű vagy nedves vasércek bekötése esetén a követ­kező módon alakul : Iszapolo művelettel a vasércet egy fino_

Next

/
Thumbnails
Contents