70445. lajstromszámú szabadalom • Kiemelőszerkezet több ekevassal ellátott mótoros ekék számára

Megjelent 1917. évi febrnár hó lO-én. i MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JBB HIVATAL fiSgsaaHA. SZABADALMI LEÍRÁS 70445. szám. X/a. OSZTÁLY. Kiemelőszerkezet több ekevassál ellátott mótoros ekék számára. JONSSON GUSTAF EMIL MÉRNÖK HALMSTADBAN. A bejelentés napja 1915 november hó 25-ike. Elsőbbsége 1914 december hó 10-ike. Az eddig használatos, több ekevassal ellátott oly mótoros ekéknél, amelyeknél az ekeVasak a szántás irányában egymás mögött eltolva vannak elrendezve, az egyes ekevasakat különböző időpontok­ban kell fölemelni a barázda végén, hogy az összes barázdák végig legyenek szánt­va. Ez azonban a vezető részéről nagy figyelmet igényel, mivel egyidejűleg a mo­tor és az eke kormányzására kell figyel­nie a fordulás alkalmával. Ha az eke­vasakat nem egymásután, hanem egyide­jűleg emelik ki, úgy a barázdák nincse­nek végighúzva és igy a szántóföld szé­lein föl nem szántott részek maradnak. Jelen találmány tárgya ezen hátrány kiküszöbölését célozza azáltal, hogy az ekevasak egyetlen fogással úgy állíthatók be, hogy az összes barázdák végigszán­tatnak. Ezt azzal érjük el,'hogy az eke­>vasak az emelőszerkezettel olyként van­nak összekötve, hogy az első ekevas föl­emelésekor a ferde vonalban mögötte el­rendezett ekevasaik ferdén fölfelé irányít­tatnak úgy, hogy fokozatosan eimelkedően kifelé vágják magukat a földből és az ösz­szes barázdákat végighúzzák. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. • 1. ábra az eke hátsó része az ekevasak­kal és a kormányzószerkeziettel oldal­nézetben, 2. ábra hátulnézetben és 3. ábra egy részlet hátulnézete. Az eke (1) kerete elől a lefelé nyúló (2) résszel van ellátva, ámelyben a mellső (6) ekevassal összekötött (3) rúd a (16) tengely körül lengethetően van ágyazva. A hátsó, vagyis az ekevassal összekötött végén ezen rúdat a (4) tengely körül for­gatható (5) keret hordja. A Következő két (7< 8) eke vas a rövidebb (9), illetve (10) rúddal van összekötve, melyek ugyancsak az (5) keretben vannak föl­függesztve. A (9) ós (10) rúdak, mellső végei a (11) vezetékben vannak ve­zetve és a (12) rúdiak segélyével ugyan­* azon (16) tengellyel vannaik összekötve, mint a (3) rúd. A (4) Tengely a (13) szögemelővel emelhető, mely az (1) keretein alkalmazott (14) csap körül for­gatható. Ezen szögemtelő fprgaltásáit cél­szerűen a (15) kötél vagy hasonlók segé­lyével leltet az eke vezetőjének helyéről Végezni.

Next

/
Thumbnails
Contents