70406. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos vezetékhálózatok megzavart részeinek szakaszonkint való önműködő kikapcsolására

MqgjMept 1917. éyi február hó 7-én. MAGT. SZABADALMI 70406. szájai. VII g. OSZTÁLY. Berendezés elektromos vezetékhálózatok megzavart részeinek szakaszonként való , önműködő kikapcsolására. HOCHSTÁDTE'R MARTÍN iMÉRNŐK BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 okt6ber hó 24-ike. Jelen találmány oly veaetékberenriezé­sekre vonatkozik, melyeket szakaszonként ellen őrző vezet ékek ellenőriznek. Az ellen­őrzőberendezésnek az a célja, hogy vala­milyen vezetékhibának keletkezésénél jel­zéseket váltson ki, vagy pedig a megsérült szakaszrészt közvetlenül kikapcsolja. Az alábbiakban az ellénőrzendő veze­téket fővezetéknek, azt a vezetéket pedig, mely a biztosító műveleteket kiváltja, el­lenőrző vezetéknek nevezzük. Minden egy­sarkú fővezetékhez egy-egy .ellenőrzőve­zeték rendezendő el, amely amázérval egyenlő potenciállal bír és a fővezeték által üzem közben úgy befolyásoltaitik, hogy amíg a fővezeték üzeme rendben van, a fő- és ellenőrző vezeték között elek­tromos egyensúlyi állapot áll fönn. Mi­helyt azonban valamilyen hiba támad, a rendes üzemnél uralkodó "előbb említett egyensúlyi helyzet megzavartatik. Az el­len őrzővezeték vagy vezetékek a hozzá­juk tartozó ellenőrzendő vezeték közvet­len közelében, annak elektrosztatikus me­zejében, vagy pedig magábán annak bel­sejében tannak elrendezve. Az ellenőrző­vezetékek előnyösen kisehb vezetőképes­séggel bírnak, mint fővezetékük és ez utób­bival kioldókészülékek útján vannak sza­kaszonként összekötve oly módon, hogy a fővezeték áramvezetésébén részit vehet­nek. Az ellenőrző rendszer úgy van be­rendezve, hogy valamely szakaszrészmek riiinden egyes fővezetékét a hozzátartozó ellenőrzővezeték mindkét végén lekap­csolhatja, ha valamilyen üzemzavar áll be. Egy ilyen ellenőrzőrendszernek vezeték elrendezése a csatolt rajzon van föltün­tetve. Az 1—4. ábrák a fővezetéknek és a hoz­zátartozó ellenőrzővezetéknek egynéhány kiviteli alakját mutatják. Az • 5. ábra a találmány tárgyának, egyik példaképem kiviteli alakját tünteti föl váz­latosan. A 6. ábra elosztóponttal (csomóponttal) biró vezetékelrendezést ábrázol. A 7. ábra oly kapcsolóállomást mutat, melynél a fázisertolának közömbösítése van lehetővé téve. A 8. ábrán oly kapcsolóállomás látható, melynél a fővezeték feszültségesése á kap­csolókészülékben közömbösíttetik. A 9. ábra az 5. ábrának egy változatát mutatja. Végül a 10. ábra több ellenőrző­vezetékkel biró vezeték-elrendezést tüntet föl.

Next

/
Thumbnails
Contents