70255. lajstromszámú szabadalom • Hygienikus klozet deszkaborítólap

JHejdelent 1917. évi január hó 17-én. MAGY. f SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS y0255. szám VlII/k. OSZTÁLY Hygiénikus klozetdeszkaborítólap. FURDEK JÓZSEF JOGSZIGORLÓ OKUCANEBEN. A bejelentés napja 1918 március hó 10-ike. Ismeretes dolog, hogy a közös haszná­latú klozetek ülődeszkája révén tisztát­lanságok és betegségek vitetnek át egyik emberről a másikra. Sok ember pedig ter­mészetes undort érez ily közös klozetek használata iránt. Jelen találmány tárgya ezen közismert kellemetlenségen igyekszik azáltal segíteni, hogy az ülődeszkát hasz-' nálat előtt vizhatlan papirosból készült és előnyösen fertőtlenítő anyaggal telített papírlappal borítja le, mely a deszkát oly­kép födi be, hogy az a testtel csakis a pa­pírlap közvetítésével ériníkezhetik. Jelen találmány főkép azáltal tűnik ki, hogy egyfelől tökéletesen biztosítja a borító­lapnak hozzásimulását az ülődeszkához, másfelől pedig a borítólapnak oly gyakor­lati alakot ad, melynél fogva az tömeg­gyártásra igen alkalmas, könnyen és ké­nyelmesen használható és teljes biztonsá­got nyújt aziránt, hogy a használó min­denkor új borítólapot vesz igénybe. Mellékelt rajzon látható -jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. ábra az ülődeszkár.a alkalmazott bo­rítólapot mutatja távlatilag, 2. ábra több egyszerre kicsákozott bo­rítólapot mutat távlatilag, 3. ábra a kicsákozott összefüggő borító­lapokat kifejtve, 4. ábra a borítólapokat fölvevő szek­rényt távlatilag, 5. ábra végül metszetet mutat a 4. ábra (5) vonala szerint. A (c) borítólap alakja a (b) ülődeszká­nak alakjához alkalmazkodik és annak megfelelően középen ki van vágva. Azon c'élból, hogy a borítólap tökéletesen hoz­zásimuljon a deszka kivágásának és mellső részének legömbölyített ívalakú részeihez, a borítólap az ülődeszka ív­alakú részeivel érintkező külső és belső szélein körülbelül az ülődeszka vastagsá­gánali megfelelő hosszban elég sűrűn, kö­rülbelül 1—2 cm.-nyi távolságra be van hasítva, miáltal a (d) nyelveknek soro­zata keletkezik, melyek a deszka görbü­leteihez tökéletesen hozzásimulnak. A bo­rítólapot a deszkához bármely ismert rendszerű rúgóval fölszerelt (f) szorító­csatok rögzítik. Ezen csatok rövididejű fölemelése után a borítólap helyére tehető és ezen helyzetében az (f) csatok elenge­dése után önműködően rögzítődik. Az el­használt borítólap a csatok alól minden nehézség nélkül kihúzható. A borítólapokat a 2. ábrán látható mó­don váltakozva, jobbra és balra összehaj-. togatott pjipirszalagból csákozzuk ki, mi­mellett a borítólap hátsó és mellső részén

Next

/
Thumbnails
Contents