70255. lajstromszámú szabadalom • Hygienikus klozet deszkaborítólap

az (e, e') összekötőnyúlványok képződnek ki, melyeknek mentén az egyes borítóla­pok egymástól könnyen szétválaszthatok. . A szétválasztást a 3* ábrán látható (g) lyuksorok könnyítik meg. A 3. ábra szar lagalakba kifejtve mutatja a 2. ábra sze­rinti állapotban^ Uicfákozptt bontólap­csoportot Jelen ! talá^mtá»y. szeriijt a bo­rítólapokból alkotott 3. ábra szerinti sza­lagot (k) hengeres rúdra, mint tengelyre fölcsavarjuk és ilykép a borítólapokból tekercset alkotunk és ezeket hozzuk for­galomba. Használatkor a borítólaptekercset ki­nyitható (i) födővel ellátott (h) szekrénybe tesszük, melyben a (k) orsó szabad végei mint forgáscsapok számára (1) hornyok vagy rések vannak, melyekbe a (k) orsó fölülről betolható. Ezután a borítólapte­kercs szabad végét keresztül húzzuk a (h) szekrénynek (n) résén és az (e) nyúlványt a szekrényfalon lévő (m) szögbe akaszt­juk és ezáltal annak esetleges visszacsú­szását megakadályozzuk. Használatkor a tekercsnek az (m) szögbe akasztott nyúl­\ ványát megragadjuk és egy teljes borító­lapot kihúzunk, ázutárí a (g) lyuksor mö­götti részt az (m) szögbe ismét beakaszt­juk, végül pedig a borítólapot a lyuksor­nál letépjük. A bemutatott példaképem kiviteli alak­tól számos eltérések is képzelhetők, me­lyek a találmány lényegét nem befolyá­solhatják. így például képzelhető oly meg­oldás is, melynél a tekercsről lefejtődő bo­rítólapok áz ülődeszka fölött vezettetnek el, használat után pedig egy mélyebben fekvő tengelyre ismét fölcsavartatnak. Ez esetben elmarad a borítólapoknak elsza­kítása és a tekercseket addig forgatjuk minden egyes használat után, míg egy új, használatlan borítólap kerül az ülődeszka fölé. Természetesen a (h) szekrényt ismert módon a falra erősítjük föl. SZAUADALSH IGÉNYEK. 1. Hygienikus klozeí-deszkabörítólap, az­által jellemezve, hogy a? ülődeszka alakjának megfelelően alakított-és csá­kó/,ássál hosszú szalagban előállított borítólap-sorozatok tengelyre vannak föltekercselve azon célból, hogy ezen borítólaptekercseknek megfelelő szek­rénybe való helyezése és a borítólap­szalagnak a szekrény résén való átve­zetése után a lyuksorral egymástól el­választott borítólapokat a szekrényből egymásután ki lehessen húzni és le le­hessen tépni. 2. Az 1. alatt igényelt borítólap kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a te­kercset alkotó borítólapokat szétvá­lasztásra alkalmas keskenyebb (e, e) részek kötik össze. 3. Az 1—2. alatt igényelt borítólap kivi­teli alakja, azáltal jellemezve, hogy annak külső és belső ívalakban hatá­rolt szélei be vannak hasítva, miáltal (d) nyelvek sorozata keletkezik, me­lyek az ülődeszkának ívalakban le­gömbölyített részeihez tökéletesen hoz­zásimulnak. 4. Az 1—3. alatt igényelt borítólaphoz tartozó szekrény kiviteli alakja, azál­tal jellemezve, hogy annak külső falá­ban (m) kiálló szög van, melybe a borítólaptekercs szabad vége beakaszt­ható. . 5. Az 1—3. alatt igényelt borítólaphoz tartozó ülődeszka kiviteli alakja, azál­tal jellemezve, hogy annak hátsó ré­széri a borítóláp'rögzítésére rugalmas (f) csatok vamtak. (1 rajzlap melléklettel.) részvény iarsa8ág nyomoa.v budapw*-

Next

/
Thumbnails
Contents