70116. lajstromszámú szabadalom • Vízellátó berendezés magasan fekvő házakhoz vagy víztornyokhoz

Megietent ivl6. december hó 5>7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70116. swu,. XXI/a OSZTÁLY Vízellátó berendezés magasan fekvő házakhoz vagy víztornyokhoz.' 1 \ WOLF CÁRL GYÁRTULAJDONOS SCH WEINSBUBGBAN (PLEISSE). 'A bejelentés. napja .1914 december hó 15 ike. Elsőbbsége 1913 december hó 16-iha. A találmány tárgya vízellátóberendezés magasan fekvő házakhoz vagy víztor- i nyokhoz, amelyekhez völgyben folyó | vagy talajvizet kell vezetnünk. Ilyen ter- j mészetű ismeretes berendezéseknél alul szivattyú van elrendezve, amely a vizet a j mellette elrendezett nyomószélkazánba szállítja. Ebből a nyomócső a házba vagy a víztoronyba vezet. Az elrendezés olyan, hogy a szivattyú megindul, ha a nyomó­szélkazánban valamely megszabott mini­mális nyomás következik be, és önműkö­dőért. megáll, ha abban a maximális nyo- ; más uralkodik. Ha már most a ház pl. j 40.m.-rel magasabban fekszik a szivattyú- j nál. úgy ez 4 atm. minimális nyomásnak j felel meg, amikor is a súrlódási vesztesé- 1 gek még nincsenek figyelembe véve. A 1 nvomószélkazánok már most kisebb be- ; " i rendezéseknél a nagy igénybevételek foly- 1 tán'nem növelhetők a nyomásemelkedé- í seknek megfelelően, mert azok oly erős j méretezést igényelnének, amelyek túl­nagy költségekkel járnának. Ennek kö­vetkeztében kényszerűségből kisebb nyo­mószélkazánokkal elégednek meg, ame­lyeknél azonban a nyomáshatárok föl- és lefelé igen gyorsan állanak be, ami a szi­vattyúnak gyakori megindítását és beállí­tását vonja maga után, ez pedig a szi­vattyú gyors kopásával jár. A találmány ezen nyomószélkazán he­lyett kis, pl. valamely különálló épület napi szükségletét vagy nagyobb, valamely község, gyárüzem vagy másefféle átlagos napi fogyasztását magába foglaló magas tartányról gondoskodik, amely csakis lég­köri nyomás alatt áll. Ilyen magas tartá­nyolt önmagukban véve ismeretesek. A találmány lényege már most abban áll, hogy a magas tartány zárva van és kifelé szűkülő túlömlő csővel van ellátva, amely a tartány megtelte után a túlömlő csövön kifolyó vizet fojtja és az ennek következ­tében a szivattyúra gyakorolt kiegészítő ellennyomás révén annak elállítását idézi elő. A túlömlő cső célszerűen légelveze­téssel ellátott zárt tartányba vezet, amely fölfogja a túlömlő vizet, amely a főtar­tánvba szivatik vissza ha ebből vizet csa­polunk. A rajz 1. ábrája vázlatosan az új víz­ellátóberendezés foganatosítási alakját mutatja különálló építménynél alkal­mazva. Az (a) szivattyú a völgyben van elhelyezve és tőle a (c) nyomóvezeték vezet a (d) magas tartányhoz, amelyet a 2. ábra nagyobb léptékben tüntet föl. A

Next

/
Thumbnails
Contents