70116. lajstromszámú szabadalom • Vízellátó berendezés magasan fekvő házakhoz vagy víztornyokhoz

(d) tartány fölső végén van a szűkülő (e) | túlömlö cső, amelynek szabad vége le­nyúlik a túlömlö víz befogadására szol- * gáló zárt (b) edény fenekéig és szivornya gyanánt működik úgy, hogy túlömlött vi­zet a (b) edényből visszaszívhatja. Ha a szivattyú megtöltötte a (d) tartányt, a víz az (e) csőben fölemelkedik, mikor is a szivattyúra gyakorolt ellennyomás a víz fojtása következtében tetemesen növek­szik. A berendezés már most olyan, hogy amikor a nyomás bizonyos mér­téken túl növekszik, a szivattyú is­mert módon megáll. Ha ellenben a víz tükre megközelítően a legfölsőbb csapo­lási helyig sülyedi. úgy a szivattyú ismert módon ismét megindul. Minthogy azok az eszközök ismeretesek, amelyek segítségé­vel szivattyúk megindulását valamely víz­tükör magasságával és elállításukat vala­mely nyomáshatárral függőségbe hozhat­juk, ezeket az eszközöket itt közelebbről nem kell ismertetnünk. Á (d) magas tar­tány alsó végén tölcséralakú (g) toldattal van ellátva, amely a (c) nyomóvezetékbe megy át. Ennek a (g) toldatnak az a célja, hogy a víznek nyugodt beáramlását a tar­tányba biztosítsa és ezen kíyül még azt az előnyt is nyújtja, hogy még a magas tar­tány kiürülése után is a szivattyú megin­dulásáig rendes körülmények között kellő mennyiségű vizét csapolhatunk. SZABADALMI IGÉN VEK. 1. Vízellátóberend érzés magasn fekvő há­zakhoz vagy víztornyokhoz, amelyek­nek táplálására önműködően be- és kiiktatható, mélyebben fekvő szi­vattyú szolgál, jellemezve olyan zárt magas tartány által,, amely célszerűen kifelé szűkülő túlömlőcsővel van el­látva, amely a tartány teljes megte­lése után a túlömlö. vizet fojtja, mire az ellennyomás a szivattyút önmagá­ban ismeretes módon megállítja. 2. Az 1. igényben védett berendezés fo­ganatosítási alakja, jeUeraezve azáltal, hogy a magas tartány alsó Végén töl­cséralakú lefolyással van diáivá, a mely a nyomóvezetékbe megy át, ojy célból, hogy a víznek a magas tar­tányba való nyugodt beáramlását ér­jük el. 3. Az 1. igényben védett berendezés fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a magas tartány szűkülő tálömlő­csöve levegőelvezető csővel ellátott zárt gyűjtőedény fenekéig ér úgy, hogy a magas tartányból való lecs&polás al­kalmával a túlömlött víz a magas tar­tányba szivatik vissza. (1 rüizlat) mellékn : , < I ' PAI..A3 RPS7VÉNV NYOMDÁJA MIÜAPGTTFR.

Next

/
Thumbnails
Contents