70010. lajstromszámú szabadalom • Szárítókészülék

/ Megjelent 1916. évi november hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR, HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70010. szám. xn/c. OSZTÁLY. Szárítókészülék. EBEL HERMANN CHRISTIAN MÉRNÖK HANNOVERBEN. A bejelentés napja Í9Í5 augusztus bó 31-ike A jelen találmány főleg só és egyéb, érzékeny, kristályos, vagy más ilyen anyag szárítására való készülékre vonat­kozik. Ismeretesek már olyan fajtájú ilyen szárítókészülékek, melyeket oldalfütéssel biró, álló szekrények képeznek, mimel­lett a szárítandó anyag egymás alatt el­rendezett, forgó szállítótestekre fölülről hull be a készülékbe és ezekkel lassan­kint lefelé továbbíttatik, hogy eközben a fölmelegített, tehát száraz levegőn men­jen keresztül és a készüléket lent el­hagyja. Az ismert ilyen fajtájú készülékektől a jelen találmány tárgya a fűtés és a szál­lítótestek kiképzésében és elrendezésében különbözik. A szárítókészülékek fűtésére közvetett fűtésnek oly módon való használata is ismeretes már, mely szerint a fűtőgázok olyan téren vezettetnek át, melyén a szá­rítólevegő bevezetőcsövei mennek ke­rsztül úgy, hogy tehát utóbbiak megme­legednek és ezzel a szárítólevegőt is fű­tik. Ilyen csőrendszer pl., egy ismert el­rendezésnél, a szárítóakna külön, ke­menceszerű falazott előépítményeként, ezen akna mellett van kiképezve, míg egy másik berendezésnél a fűtőközeg (gőz) olyan csőrendszeren van keresztülve­zetve, mely a szárítóakna mellett olyan térben van elrendezve, melyen a szárító­levegő megy keresztül. A jelen találmány értelmében azok a csövek, melyek a szárítólevegő bevezeté­sére szolgálnak, függélyesen egymásmel­leit és egymásmögött vannak elhelyezve a szárítóakna két hosszoldalán és olyan kamrákkal vannak körülvéve, melyeiken a fűtőközegek (füstgázok, gőz, vagy efféle) mennek keresztül. Ezek a bevezető­csövek tetszőleges számban rendezhetők el, az éppen szükséges fűtőfölületnek) meg­felelően. A fűtőszerkezet ezen elrendezé­sével elérjük, hogy a fűtőközegek me­lege különösen jól kihasználódik, mért nem csak a szárítólevegő bevezetésére szolgáló csövek fűttetnek, hanem egy­szersmind a szárítóakna falai is, melye­ken a szárítandó anyag keresztülmegy. 4Ázt is elérjük ezzel az elrendezéssel, hogy az aknában működő szárítólevegő a be­•lőle a szárítófolyamattal veszendőbe menő meleget, az akna falaiból a meleg kisu­gárzásával, folytonosan pótolva kapja úgy, hogy a szárítóaknában folytonosan

Next

/
Thumbnails
Contents