69992. lajstromszámú szabadalom • Állomásjelzőkészülék

^ Megjelent 1916. évi november hé 24-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69992. szám. V/a/fc. OSZTÁLY­Állomásjelző készülék. HERMANN GYULA MŰFESTÓ ÉS KOVÁTS LAJOS PINCÉR GYERGYÓSZENTMIKLÓSON. A bejelentés napja 1915 jalius hó 31-ike. Jelen találmány tárgya állomásjelző ké­szülék vasúti kocsikra, melynek rendelte­tése, hogy az utazó közönséget a közeledő állomás nevéről, a várakozási időről, netalán szükséges átszállásokról stb. tájékoztassa. A találmány egyszerű szerkezete, áttekinthető megbízható működése, könnyű kezelhetősége és aránylagosan olcsó ára által tűnik ki. A találmány azon elven alapszik, hogy minden egyes vasúti kocsiban egy szekrényke van elhelyezve, melynek ablaka mögött az állo­mások nevét és egyéb tudnivalókat hordó szalag mözog el időszakosan. Ezen szalag­nak két vége ismert módon égy-egy hen­gerre csavarodik. Jelen találmány szerint ezen hengereket a készülékben elhelye­zett óramű forgatja, melyet rendes körül­mények között villamdelejes gátlószerke­zet nyugalomban tart. A vonaton lévő összes állomásjelző-szekrénykék áramkörei párhuza­mosan vannak kapcsolva olykóp, hogy a vo­natvezető az Összed készülékek áramköreit egyszerre zárhatja; miáltal a gátlókészűlé­kek kikapcsolódnak és az állomások neveit hordó szalag az ablak mögött elmozog. Amint a vonatvezető látja saját készülékén, hogy a közvetkező állomás neve az ablak mögött megjelent, úgy az áramkört meg­szakítja. További jellemző tulajdonsága je­' len találmánynak, hogy a hengereket hajtó , óraműnek azon tengelye, melynélfogva az óraművet felhúzzuk, az állomásneveket bordó szalag föltekercselésére szolgáló egyik hen­gerrel szilárdan kapcsolatban áll olykép, hogy az óraműnek felhúzásakor a szalag kezdeti helyzetébe ismét visszatér. Ha tehát az óraművet a kiindulási állomáson fölhúz­zuk, ügy a készülék oda és visszamenet jelzi az állomások neveit és csakis a. kiinduló állomásra való visszatérése után húzandó föl ismét. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja: 1. ábra a találmány távlati képét, 2. és 3. ábra függélyes hossz- és kereszt­metszeteit, 4. ábra végűi részletet mutat nagyobb léptékben. Az állomások neveit és egyéb tudnivaló­kat tartalmazó (4) szalagnak szabad végei, egy-egy (3, S1 ) henger körül csavarodnak. A (4) szalagot a (2) szekrény (5) ablaka mö­gött állandó távolságban (6) hengerek veze­tik. A felső (3) henger közvetlen kapcsolat­ban áll a (11) rugós óramű (10) rugóvázá­nak (3") tengelyével. 3. ábra szerint a (3)

Next

/
Thumbnails
Contents