69992. lajstromszámú szabadalom • Állomásjelzőkészülék

468 -henger folytatását képező (3") tengelyen, az óraműveknél ismert módon szilárdan űl a (7) kilincskerék, mellyel a tengelyen la-, zán űlő (8) nagy fogáskerékhez erősített (9) kilincs kapcsolódik. A (10) hajtórugónák egyik vége ismert módon a (3") tengelyhez* másik vége pedig valamely fix ponthoz van erősítve. Ha tehát az praművet (13) kules­csapnál fogva fölhúzzuk, úgy ismert mó­don megfeszül a (10) rúgó, de rácsavarodik a (4) szalag a (3) hengerre is. Az óramű járása közben a rugó által hajtott (3") ten­gely a (7, 9) kiliucsmű közvetítésével hajtja l a (8) nagy fogaskereket, mely azután az óra­műnek többi ismert részeivel áll kapcsolat­ban. Az óramű járásakor tehát a (4) szalag a (3) hengerről lefejtődik és föl kell hogy csavarodjék a (3') hengerre. Hogy ez bizto­san bekövetkezzék, arra szolgál a (3') hen­ger tengelyén űlő (12) rugóház, mely az óramű föjhúzásakor a (3') hengerről lefejtődő (4) szalag által fölhúzatik, az óramű járásakor pedig a (3) hengerről lefejtődő szalagot a (3') tengelyre ismét fölesavarja. Az óraműnek valamely, pl. a (8) fogas­kerekével (14) akasztókilincs működik együtt, mely a (15) csap körül lengő szögemelőként van kiképezve, melynek (16) fágyvas-vége á (17) villámdelejjel működik együtt. Ha a villamdelej villamos áramkörét zárjuk, úgy a szögemelő a (17") rugó ellenében kileng, á (14) kilincs kikapcsolódik és az óramű az árámzárás tartamára megindul. (4) ábrán látható a szekrényablaknak és szalagnak beosztása nagyobb léptékben, ezek szerint a szalag három rovatból áll, mélyek közül az első rovat az állomások nevét, a második rovat a várakozási időket, a harma­dlk rovat pedig az átszállásokra, csatlakozá­sokra stb. vonatkozó egyéb megjegyzéséket tartalmaz. A szalagon az állomások nevei, a vele kapcsolatos tudnivalókkal, az oda és visz­szamenetiiek megfelelően, kétszeresen van­nak még, következő módoii: B udapcs t, .Rákospalota, * Ál ág, Göd, V ác z, V e r ő c z e, Nagymaros. Vérőcze, V á c z, Göd, A1 a g, * Rákospalota, Budapest. A bemutatott példaképem kiviteli alaktól jelen találmány számos eltéréssel is készít­hető anélkül, hogy' ezáltal lényegében vál­tozást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Állomásjelző készülék vasúti kocsikra, melynél a készüléknek ablaka mögött az állomások nevei és egyéb tudnivalókat viselő és két szabad végével egy-egy (3, 3') henger körül csavarodó (4) szalag mozog el, azáltal jéllemezve, hogy ezen szalagnak időszakos mozgatására oly ru­gós óramű szolgál, melyet állandó moz­gásában villamdelejes akasztómű gátol azon célból, hogy á villamdelejes gátló­készülékek áramkörének zárása által az összes állomásjelző készülékek szalagjai egyidejűleg egybevágó mozgásba legye­nek hozhatók. 2. Az 1. alatt igényelt állomásjelző készü­léknek kiviteli alakja, azáltal jellemezve, •hogy á (4) szalagnak fölésavarására szol­gáló (3, 3') hengereknek egyike, a rugós óramű (10) hájtórugójának (3") tengelyé­vel van mereven kapcsolva, miáltal az óramű fölhúzásakor ezen héngéris forogni kénytelen és a szalag kezdeti helyze­tébe visszacsévéltetik. * 3. Az 1^-2. alatt igényélt áílómásjelző ké­szüléknek kiviteli alakja, jellemezve az óraművel nem kapcsölt (3Q hengerre ható (12) rugó által, mely az óíatóű fÖlhúfcáéa­kora (3') hengerről léfejtődő (4) szalag áltál fölhúzatik-és aá óratnű lejáratakor a szalagot fölcsévéli. ' 1 rajzláp melléklettel., H£B2VÉMVR-Ü8AFTA« WYOMO&JA 'K. LAPE81

Next

/
Thumbnails
Contents