69957. lajstromszámú szabadalom • Többsoros golyós csapágy, egy vagy több koncentrikus gömbfölületű futópályával a golyók számára

Megjelent 11)16. évi november hó fS 255-én. MAGY. SZABADALMI KÍR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69957. szára. V/e/i. OSZTÁLY Többsoros golyós csapágy, egy vagy több koncentrikus, gömbfölületü futópályával a gólyák számára. LJUNGBERG KARL JOHAN TANÁR STOCKHOLMBAN. ^ A bejelentés napja 1915 májas hó 28-ika. ^Elsőbbsége 1914 május hó 29-ike. A golyós csapágyaknál éppen úgy, mint más csapágyaknál kívánatos, hogy a csap­ágy a tengely terhelése által esetleg be­következő elgörbüléseknek vagy ferde állásoknak megfelelően beállhasson. Ezt golyós csapágyaknál pl. azáltal érik el, hogy az összes golyók számára szolgáló egyetlen futópályát, akár a külső, akár a belső futópályát, gömbfölület alakjá­ban" képezik ki, melynek középpontja a csapágy tengelyében fekszik. Minden­nemű golyós csapágyaknál továbbá kí­vánatos, hogy a csapnyomás a lehető leg­nagyobbszámú golyóra legyen elosztható, részben azért, hogy a csapágy mérétei, különösen sugárirányú méretéi, lehetőleg csökkenthetők legyenek, részben azért, hogy gömb fölüle talakú futópályával biró golyós csapágyaknál lehetővé tegyük, hogy a csapágy axiális nyomásokat kü­lönböző irányban vehessen föl. Az eddig használatos, szilárd vagy szilárd gyanánt ható, külső vagy belső pályatesttel a nyo­másnak az illető golyósorok között való elosztásai, ha kettőnél több golyósor van alkalmazva, sztatikailag határozatlan, vagy pedig részben a futópálya anyagának, va­lamint a golyóknak rugalmasságától vagy deformációjától, részben pedig a csap­ágyrészek többé vagy kevésbbé pontos előállításától, vagy kopásától függ. Ennél­fogva előfordulhat, hogy az esetben ís, ha több golyósor van alkalmazva, mégis csupán egyetlen golyósornak kell a csap­ágy egész terhelését hordania, miáltal ezen sor golyói könnyen túlterheltetnek és szétnyomatnak. A találmány azt célozza,. hogy kettőnél több golyósorral biró csapágyaknál is le­hetővé tétessék a nyomásnak az összes golyósorokra való, kiszámítható elosz­tása, amidőn is ezen célt más szerkeze­teknél föllépő hátrányok elkerülésével érjük el. A találmány lényege abban áll, hogy a kettőnél több golVósorral és egy Vagy töhb koncentrikus, gömbfölületalákú go~ lyófütópályával biró futópályatesttei el­látott golyós csapágyban kért vagy több, egymáshoz képest önműködőlég bfeálló fütópályatest van elrendezve a golyóso­róik számára, foely futópályatésték mind­egyike legföljebb két golyósoft tartalmaz. A mellékélt rajában a találmány tár­gyáriak több foganatosítási alakja van föltüntetvé.

Next

/
Thumbnails
Contents