69957. lajstromszámú szabadalom • Többsoros golyós csapágy, egy vagy több koncentrikus gömbfölületű futópályával a golyók számára

» - 2 -la. ábra külső, gömbfölületalakú futó­pályával és 'négy golyósorral bíró golyós •csapágy hosszmetszete. lb. ábra az előbbi csapágy elölnézete " részben metszve. 2. ábra külső, gömbfölületalakú 'futó­pályáival és négy golyósorral biró csap­/ágy 1 egy más foganatosítási alakjának "hpsszntetszele. * 3. ábra hasonló csapágy három golyó­sorral. 4. és. 5. ábra a 2. és 3. ábrában föltün­tetett csapágy változatai. 6. ábra nyolc golyósorral bíró fcsapágy hosszmetszete. 7. ábra 6 golyósorral biró csapágy ol­dalnézete részben metszve. 8. ábra belső, gömbfölületalakú futó-, pályával biró csapágy oldalnézete, rész­ben metszve. 9a. ábra külső, gömbfölületalakú futó­pályával és biztosí'lószerkezettel biró csapágy oldalnézete, részben metszve. 9b. ábra a 9a. ábrának megfelelő hom­loknézet. 10. ábra különböző átmérőjű, koncen­trikus külső futófölülettel biró csapágy hosszmetszete. 11. és 12. ábra a csapágy különböző ré­szeinek mozgását föltüntető nagyobb lép­tékű részletrajzok. Az la. és lb. ábrában föltüntetett go­lyós csapágynál a közös, külső, futópálya mind a négy golyósor számára a külső (a) csapágygyürűben kiképezett, gömb­fölület alakjával bír, melynek (m) kö­zéppontja a csapágy mértani tengelyében fekszik. A golyók belső futópályái, 'két gyűrűalakú (b) é$ (bl) futópályatestre vannak, elosztva, melyek közül mindegyik két-két futópályát tartalmaz és a gyűrű­alakú (c) támagztótesten fekszi föl. Az­által, hogy a (h). gyűrű belső oldala és a (p) gyűrű külső, oldalának megfelelő része megfelelően alakíttatik, a két gyűrű Jíözöttiérintkezés az (e) pontra, vagv ezen pont körül fek,vő, aránylag csekély fölületre korlátozható. Ha kezdetben csu­pán egy golyósor feküdne a (b) gyűrűben a külső futópályához, úgy a gyűrűt a csap­ágyra ható terhelés az (e) pont körül cse­kély szöggel kilengeti addig, míg mindkét golyósor nem fekszik a külső csapágy­gyűrűre, föltéve, hogy a (b) gyűrű és a ?c) gyűrű között bizonyos csekély hézag van hagyva, vagy pedig a golyók és a gyű­rűk 'összenyomása folytán ily hézag ke­letkezik.-Ha az (e) pont a két golyósor között, a gömbalakú futófölüíet egy suga­rán fekszik és a (b) és (c) gyűrűk az (e) pontnál úgy vannak alakítva, hogy az érintkezési fölület az említett sugárra me­rőleges, űgy'á két gólyósor egyenlő ter­helést kap, eltekintve azon csekély módo­sításoktól, amelyek a súrlódás és a golyók egyenlőtlen összenyomása, valamint a go­lyók es a futópályagyürü centrifugálereje következtében beálló nyomásirányválto •. zás következtében keletkeznek. Azáltal, hogy az (e) pont helyzetét és a gyűrűk metszeti görbéinek tangensirányát külön­bözően választjuk meg, a centrifugálerő hatását kompenzálhatjuk és szükség ese­tén a nyomást a két golyósor közt eloszt­hatjuk. Ezen foganatosítási alaknál, úgy a (bl), mint a (b) gyűrű egy-egy darab­ból áll. Ha a tengely terhelése a tengelyre merőleges, m—n irányban fekszik és ezen vonal és áz m—e, 111. mi—el vo­nalak közötti ill. al szög egyenlő úgy világos, hogy'a (b) és (bl) pálya­testekre és ennélfogva a négy golyósorra működő terhelés egyenlő vagy közel egyenlő lesz. Ha a terhelés nem esik össze az m—n iránnyal, úgy a nyomások a négy golyósor között nem oszlanak meg egyenlően, azonban a nyomás elosz­lását meg lehet határozni. Ha a csapágy arra szolgál, hogy nem a csapágytengelyre merőleges, hanem más­irányú terhelést vegyen föl, úgy azáltal, hogy az « és al szögnek más értéket adunk, a két gölyósor közel egyenlő ter­helését érhetjük el. Ily kiviteli alak van a 2. ábrában föltüntetve. Ezen esetben a=0 és al=45°; ezen szögek azonban egészen másként is választhatók. A ten­gely terhelési irányának természetesén'az

Next

/
Thumbnails
Contents