69917. lajstromszámú szabadalom • Kettős mágnes

Megjelent 1916. évi november fió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 69917. szám. VII g. osztály' Kettős mágnes. GROB HUGÓ MÉRNÖK ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1914 december hó 19-ike. Az elektrotechnika sok ágában kell önmű­ködő nulláramkapcsolókat alkalmazni. Ezen készülékek szerkesztése különböző nehézség­gel jár. Bizonyos fokú saját polaritás szük­ségessége állandó mágnesek alkalmazásához vezetett. Mivel ilyeneknél a kiváltható ener­gia csak csekély, úgy kéneső kontaktusokat kellett alkalmazni, amelyek szám03 hátrány­nyál bírnak. Az állandó mágneseknek állan­dóan gerjesztett szolenoidokkal való helyet­tesítése a munkaenergiát csak lényegtelenül képes emelni, mivel a nagy mágneses légút az erővonalak gerjesztését csak igen rossz hatásfokkal teszi lehetővé. Ha ellenben az állandóan gerjesztett mágneses körfolyamot legnagyobb részben vason keresztül vezet­jük, úgy a keletkező mágneses erőfolyam nagysága általában annyira függ a fegyver­zet pillanatnyi állásától, hogy egy elfogad­ható kiváltási érzékenységnek a két végál­lásban való elérése rendkívül meg van nehe­zítve. Jelen jtaíálmány tárgya oly mágnes-elren­dezésre vonatkozik, mely célszerűen hasz­nálható nulláram-átkapcsoló gyanánt és amely a fönt említett hátrányokkal nem bír. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány tárgjának egy pél­daképem foganatosítási alakját, 2. ábra pedig egy kiviteli részletét tün­teti föl. A találmány tárgyának alapgondolata ab­ban áll, hogy két igen erős, egyenlő erejű elektromágnest mechanikailag működtetünk egymással szemben ugy, hogy hatásuk egy­mást épen lerontja,, míg a fegyverzet moz­gását azáltal idézzük elő, hogy segódmágne­sező tekercselésekkel az egyik mágnest­erősítjük, 'a másikat pedig gyengítjük. A két mágnesnek rendes szerkezete mellett azonban a két mágnes hatása közötti egyen­súly csak egyetlen fegyverzetállás mellett volna lehetséges, míg a szóbanforgó esetben a fegyverzet teljes mozgáshatárai között kell az egyensúlynak fönnállania. Ezen feladat megoldására a találmány szerint azon alap­elvet használjuk fel, hogy egy mágnes ereje a fegyverzet valamely állásában arányos az erőfolyamnak a fegyverzet útjára vonatkoz­tatott differenciál-hányadosával, vagyis más szóval, hogy a fegyverzet minden állásában az erő arányos a fegyverzet útjának egy­ségére eső erővonaláramlás-szaporulattal.. Annak elérésére, hogy az erővonaláramlás növekménye a fegyverzet egész kilengésére egyenletes legyen, a mozgatható részt cél­szerűen oldalirányban vezethetjük el a sark^ folület előtt ahelyett, hogy ehhez merőleges

Next

/
Thumbnails
Contents