69867. lajstromszámú szabadalom • Aratógép

Megjelent 1916. évi október Jió 7-én. MAGY. i SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 69867. szám. X/a. OSZTÁLY. Aratógép. PARMFELT HARALD TRYGGVE MÉRNÖK LUNDBAN.(SVÉDORSZÁG). A bejelentés napja 1914 november hó 5-ike. . , Az eddig ismert aratógépek a gabonát úgy vágják le; bogy a kalászok a szárral vagy szár nélkül gyűjthetők össze. Jelen találmány, melynek célja a fönt­említett gépek megjavítása, az eddig is­mert ilynemű gépektől abban különbözik, hogy a kalászok, melyek sohasem nyomat­nak a száron lévő magassági helyzetük alá, csak akkor vágatnak le a szárról, há ere­deti helyzetükből lényeges darabbal föl­emeltetnek. Ezért a kalászok mindig szára­zon gyűjthetők össze, még akkor is, ha a gabona lényeges darabbal víz alatt áll. A csatolt rajzokon egy ily aratógép kivi­teli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az áratógép oldalnézete, a 2. ábra^ a gép mellső részének fölülné­zete. A 3. ábra a gép elölnézete, a 4. ábra a 3. ábra A —B vonala szerinti metszete, míg az 5. és 6. ábrák egy részletet oldal- illetve fölülnézetben mutatnak. A gép lényegében az (1) járókerekek által hordott (2) állványzatbóláll, melynek alsó mellső réssében a gabona levágására egy a menetirányra haránt fekvő ide-oda tol­ható (8) késrúd egy kevéssel a talaj fölött van elrendezve. Ae állvány fölső Késsében egy (4) fésű van alkalmazva, mely párhu­zamosan előre és esetleg ferdén lefelé Irá­nyított vékony rudakból , áll, melyek közé a kalászok részint maguktól beleesnek, részint ; pedig egy megfelelő bevezetókészülék se­gélyével bevezettetnek. Ezen beveeetőkészü­lék két (5) lánckerekeken futó'Végnélküli (6) láncból áll, melyek a (4) féáűre; harántirány­ban fekvő, továbbító gyanánt működő (7) harántrúd által össze vannak -kötve. =A (4) fésű hátsó végén egy második a géphez képest harántirányban ide-oda mozgó (8) késrúd (1. és 5. ábra) van elrendezve,'mely sokkal magasabban fekszik, mint a(3) kés­rúd és a menetirányt véve utóbbi mögött fekszik. Ezen (8) >késrúd a szárakat,-közvet­lenül fésű alatt vagyis közvetlenül a. kalászok alatt vágja el <úgy, hogy ezek elkülönítve egy íköz vétlenül :a fésű imö­gött lévő (9) szekrénybe hullanak, míg a szárak egy ferde síkra és egy végnélküli (10) szállítópájyáraesnek, mely azokát-hátra egy harántirányban mozgó másik végnél­küli (11) szállítópályára .vezeti, mely a szá­rakat .(a szalmát) a gépből oldalt kivezeti. Az utóbb említett -ssállítópálya *hátBÓ szélén egy ugyanazon leányban, mint a sraállító­pátya mozgó, (Í3) továbbítókkal ellátott vég­nélküli (12) lánc van elranfozve.iBzsn iláKc

Next

/
Thumbnails
Contents