69831. lajstromszámú szabadalom • Forgóalváz vasúti kocsikhoz és más effélékhez

Megjelent 1916. évi szeptember hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69831. szám, V/b. OSZTÁLY. íWgó alváz vasúti kocsikhoz és más effélékhez. DINGERTZ KÁROLY ÜZLETVEZETŐ ALINGSÁSBEN. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 20-ika. A négy vagy több kerekekkel biró isme­retes forgó alvázaknál az alváz keretét rendszerint tetszőleges szerkezetű rugók hordják, melyek a keret és a tengelypör­sölyök között vannak elrendezve, a kocsi pedig a forgó alváz keretén nyugszik. A forgó alváz kiegyensúlyozó emelőkkel is lehet ellátva, melyek közvetlenül a ten­gelypörsölyökön fölfekszenek és rugók útján vannak a forgó alváz keretével ösz­szekötve, mely utóbbin a kocsiszekrény rugók közvetítésével fölfekszik. Ezen szer­kezetek által azonban a pálya egyenetlen­ségei vagy más okból előálló kocsirázkód­tatások csak részben háríthatók el, azon­kívül a forgó alváz különböző részei az állandó rázkódtatások és lökések követ­keztében nagy igénybevételeknek vannak kitéve. Jelen találmány tárgya ezen hátrányok kiküszöbölését célzó készülék, melynél ru­galmas szervek jönnek alkalmazásba, me­lyek közvetlenül a kiegyenlítő emelők vé­gei és a tengelypörsölyök között vannak elrendezve, a forgó alváz kerete pedig ru­gók útján van a kiegyenlítő emelőkön föl­függesztve. A csatolt rajzokon a találmány tárgya példakép kiviteli alakjában van föltün­tetve, nevezetesen az 1. ábra a forgó alváz egyik végének né­zete, a 2. ábra metszet az 1. ábra a—b vonala szerint, a 3. ábra a készülék fölülnézete, valamint a kiegyenlítő emelő végének nézete. A 4. ábra az egész forgó alváz kisebb lép­tékű oldalnézete, végül az , 5. ábra a kocsi fölfüggesztésére való rú­gós szerkezet. A kocsiszekrény ismeretes módon az 5. ábra szerinti elrendezésben az (1) kereten nyugszik, ahol is a kocsiszekrényt a (10) harántgerenda tartja, melynek végei a (11) lemezrugókon nyugszanak. Ez utób­biak az (1) kereten a (13) rudak útján csuklósan megerősített (12) gerendára tá­maszkodnak. Az (1) keret hossztartói két párhuzamos rúdból állanak, melyek kö­zött a (2) kiegyenlítő emelő van elren­dezve. Ezen emelő fölső oldala tehát ugyanazon magasságban fekszik, mint az (1) keret és az emelő végei (3) süvegek alakjában vannak kiképezve, melyek pon­tosan a tengelypörsöly közepe fölött fek­szenek és itt alkalmas (4) rugókon nyűg-

Next

/
Thumbnails
Contents