69740. lajstromszámú szabadalom • Eljárás formaldehyd és hangyasav előállítására

Megjelent 1916. évi augusztus lió 29 én. #0740. szám. iV/b/i. OSZTÁLY­Eljárás formaUUifcfd 4e hangyasav előállítására. DR LÜTTGEN GUSZTÁV VEGYÉSZMÉRNÖK BERUN-HALENSEEBEN. A bejelentés napja 1913 december hó 13-ika. $ls0bbfté0» 1012 flejeember hó 16-ika. véve, kedvezőtlen léggázkeveréket még inkább lehűti úgy, hogy külön külső me­leg bevezetésére van szükség, hogy a fo­lyamatot egyenletes lefolyásúnak megtart­suk. Ismeretessé vált továbbá, hogy a for­maldehyd kis methánlángok égési gázai­ban kimutatható, ha vízzel, vagy jéggel töltött hűtőszerkezeteket rendezünk el a lángban, lehetőleg a gáz kiömlési nyílása közeiében, és pedig: eddig kizárólag olyan hűtőfelületeket használtak, melyekhez a láng ütközött. Ezen eljárás sem emelked­hetett azonban gyakorlati jelentőségre, mert a formaldehyd-kiaknázás csekély volt. Ennek oka bizonyára abban rejlik, 1 hogy a lehűtés csak a reakciógáz egy ré­szénél elegendő arra, hogy az oxydációfo­lyamatot megszakítsa, ellenben az oxydá­ciókoverék legnagyobb részénél, mely egy­általiban nem juthat a hűtőfölületíg, a le­hűtés mértéke nem elegendő úgy, hogy a láng akadálytalanul tovább ég. Ennélfogva a láng e részében a hőfejlődés oly nagv, hogv a mái' képződött formaldehyd is to­vább ég, illetőleg újból szétbomlik. Ez az oka, úgy látszik annak, "hogy csak igen kis lángoknál mutathattak ki formaldé-A methángáz tökéletes elvetésére kb. ennek tízszeresét kitevő légmennyiségre van szükség, a gyakorlatban azonban, mint a világítógázelégetésnél, légfölösle­get is kell használni. 1 rész methángázzal és 15 rész levegővel, ezen aránynak meg­felelő bunzenlángzóban, az ismert zöldes­kék, élesen elhatárolt fénykúpot kapjuk. Olyan methángázlevegő-keverékek, me­lyek aránya tetemesen kisebb l:10-nél, tehát kb. 1:5, tudvalévőleg nem égnek tartósan, mert a. láng elszakad és elalszik, miért is külön gyújtószerkezetre van szükség, ha ilyen keverékeket elégetni akarunk. Ismeretes, hogy a tökéletlen elégésnél (pl. a sötét elektromos kisülés segélyével), tehát 1 térfogat methángázra kb. 5 térfo­gat levegő, vagy 1 térfogat oxigén beve­zetésekor, a végtermékül nyert gázokban formaldehyd- és hangyasav-termékek mu­tathatók ki, de csak oly kis mennyiségek­ben, hogy azoknak ezen úton való nyerése gyakorlati jelentőségre pem tehetett szert. Ezért azt ajánlották, hogy a reakcióra ke­rülő gázokhoz vízgőzt keverjenek és ilyen módon fokozzák a termelést. A bevezetett vízgőz azonban az elégetésre, önmagában

Next

/
Thumbnails
Contents