69657. lajstromszámú szabadalom • Ipari célokra szolgáló homogenizált rostos massza és eljárás annak előállítására

Meg-jelent 1916. évi augusztus hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69657. szám. IV,h/l. OSZTÁLY Ipari célokra szolgáló homogenizált rostos massza és eljárás annak előállítására. WOODLEY JAMES CHESTER GYÁROS PELHAM MANÓKBAN. A bejelentés napja 1915 julias hó 15-ike A jelen találmány oly, ipari célokra szolgáló homogenizált rostos masszára vo­natkozik, melynek szigetelő képessége és az atmoszférikus befolyásokkal szemben tanúsított ellenálló képessége nagy, mely könnyen megmunkálható és mely a ke­verési arányoknak, illetve a kezelésnek csekély módosításai mellett kiterjedi alkal­mazhatósággal bír és különösen tetőfödő és villamos szigetelő anyag gyanánt, vala­mint egyéb, különböző ipari cikkek gyár­tására használható. A találmány tárgya egyaránt alkalmazható az egyik vagy a másik speciális czélra, de különösen nagy előnyöket nyújt a tetőfödés céljaira való alkalmazásában és az alábbiakban példa­képen ez utóbbi alkalmazás van ismer­tetve. A tetőfödő anyagok gyártásában régóta használnak bitumenes anyagokat, pl. asz­faltot és kőszénkáitrányelegyeket, amikor is a tetőfödés céljaira szolgáló kereske­delmi kéregpapirt vagy más, előzőleg le­mezalakba hozott rostos alapanyagot a kí­vánt mértékben akként telítenek, hogy az alaplemezt bitumenes vizálló anyagból álló fürdőn és azután, a fölös bitumenes anyag eltávolítása céljából, sajtoló henge­rek között vezetik át, minek megtörténté­vel a lemez egyik vagy másik oldalát eset­leg alkalmas bitumenes anyagból álló fö­lületi réteggel vonják be, melyre némely esetben még szappankő-, zsír-, kő-, ho­mok-, kavics- vagy egyéb hasonló rendel­tetésű anyagból álló végső réteget visznek föl. Ezen tetőfödő lemezek különböző súlyban, vastagságban és szélességben ké­szülnek és jelentékeny szilárdsággal bír­nak, amint ez a telítés stb. különböző fo­lyamataiban való kezelésnek lehetővé té­tele végett szükséges. A jelen találmány célja már most oly termékeknek létesítése, mely rostos bitu­menes lemeznek nevezhető, vagyis a melyben a rostos anyag és az aszfalt vagy más bitumenes anyag egymással oly jól vannak keveredve, hogy az alkalma^ zott eredeti rostos anyag majdnem telje­sen elvesztette ugyan eredeti jellegét, de a terméknek rostos természete azért még­is megmarad. Az alábbiakban legelső sorban is oly éj­járásnak műveletei vannak részletesen is­mertetve, mely tetőfödő lemezek készíté­sére alkalmas massza előállítására szol­gál. Megfelelő residuumolajhoz bitumenes anyagot, pl. gilsonit-aszfaltot, grahamitet.

Next

/
Thumbnails
Contents