69458. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés önműködő vagy félig önműködő üzemi távbeszélőberendezésekhez

Megjelent 1916. évi junius lió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69458. szám. VII/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés önműködő, vagy félig önműködő üzemű távbeszélő berendezésekhez. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 28-ika. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 28-ika. Önműködő, vagy félig önműködő üzemű távbeszélőberendezésekben, az előnyben részesítendő kapcsolatok (városi hálóza­tokban a távolsági, magánhálózatokban a postakapcsolatok) létesítésekor föllépő kü­lönleges követelmények, pl. a meglévő kapcsolatokba való belépés stb. teljesíté­sére, külön, pl. a városi kapcsolóközpon­tokkal párhuzamosan dolgozó távolsági kapcsolóközpontokat rendeztek be. Ezek a külön központok igen drágák, minde­nekelőtt azért, mert a szokott módon cso­portokba beosztott előfizető vezetékek számára mindegyik csoportban kétféle választókat kell elrendezni, nevezetesen: helyi és távolsági kapcsolatokhoz valókat. Ezért ajánlották már, hogy az előfizető­csoportokhoz tartozó választókat (veze­tékválasztókat) azáltal tegyék mindkét fajtájú kapcsolathoz használhatókká, hogy minden egyes ilyen választót valamennyi olyan készülékkel fölszerelnek, melyek azokat mindkét fajtájú kapcsolatra alkal­masakká teszik. De ez is sok költséget okoz. Ha pl. valamelyik előfizetőcsoport­ban nyolc helyi beszélgetés és csak két távolsági beszélgetés történik egyidejűleg, akkor egészben tíz vezetékválasztót kell alkalmazni, melyek mind fölszerelendők a külön vizsgálóberendezésekkel, beszédát­vivőszerkezetekkel stb., hogy a tíz veze­tékválasztó mindegyikét mindkét fajtájú kapcsolathoz lehessen fölhasználni. A jelen találmány olyan kapcsolási el­rendezésre vonatkozik, melynek segélyé­vel a vezetékválasztóknak mindkét fajtájú kapcsolathoz való fölhasználása válik le­hetségessé anélkül, hogy azokat sokkal több készülékkel kellene fölszerelni, mint amennyire azoknak közönséges kapcsola­tokhoz való használata esetében szükség van. A találmány abban áll, hogy a, kivéter les eseteknek tekintendő kapcsolatokhoz szükséges pótlólagos kapcsolóberendezé­sek nem a vezetókválasztókon, hanem más választókon, pl. a legutolsó csoport­választófokozat csoportválasztóin. vannak elrendezve, melyek külön, a közönséges kapcsolatokhoz való kapcsoló utakiól el-: különített kapcsoló utakban vannak elhe­lyezve és a vezetékválaszfókhoz viszo­nyítva csekély számban - vannak .alkalr mázva. '•: .,,-. ; ,< .. A vezetékválasztóknak ekkor csak a kö­zönséges kapcsolatokhoz szükséges, is-

Next

/
Thumbnails
Contents