69436. lajstromszámú szabadalom • Eljárás exothermikus lefolyású reakcióknak gázok vagy gázok és gőzök között való keresztülvitelére

Megjelent 1916. évi junius hó 14-én. MAGY. ggfegt KIR SZABADALMI ffi g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69436. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás exotermikus lefolyású reakcióknak gázok vagy gázok és gőzök között való keresztülvitelére. LACY BURRltT SÁMUEL ELEKTROTECHNIKUS PERTH AMBOYBAN (É. A. E. Á.). A bejelentés napja 1915 október hó 9-ike. Elsőbbsége 1915 október hó 4-ike. A gáz- vagv gözállapotú reakciókompo­nensek között fokozott hőmérsékleten ke­resztülvitt és exotermikusan végbemenő reakciók rendszerint oly Heves lefolyá­súak, hogy a folyamat nem állapodik meg a keresett vagy várt reakciótermék­nél úgy, hogy az eredmény legkevésbbé sem gazdaságos. Az ilyen reakciók szabályozható befo­lyásolhatásának elérésére eddig két útat követtek és pedig vagy a reakció lényegé­ben részt nem vevő közömbös gázt adtak a komponensekhez vagy pedig a kompo- I nensek egyikét fölöslegben alkalmazták. Mindkét esetben olyan reakciókeveré­kekhez jutottak, mely a keresett és elő­állítandó anyagot csak kisebb mennyi­ségi arányban tartalmazta, minthogy az az idegen gáz vagy a fölöslegben alkalma­zott reakciókomponens által higítiatott. Ezen eljárásoknál a keresett anyagnak a komplex reakciókeverékből való izolá­lása tetemes költséggel és jelentékeny veszteségekkel jár. _ A találmánjf tárgyát képező eljárással mindezen nehézségek elkerülhetőkké vál­nak. A találmány érteimébén fokozott hőmérsékleten végbemenő gáz- vagy gőz­reakcióknál, az egyik reakciókomponens­nek fölöslegben való alkalmazása mellett úgy járunk el, hogy a másik reakciókom­ponenst egyes adagokban mindig csak akkor vezetjük be, ha a keveréket már annyira lehűtöttük, hogy a hozzáadás nem jár veszéllyel. A találmány lényegét néhány példa kapcsán ismertetjük. Klórmetánnak mocsárgázból és klórból való előállításánál példaképen (10) tér­fogatrész • metán és 1 térfogatrész klór nem robbanó keverékét a klórozás szá­mára legalkalmasabb hőmérsékleti és re­akcióföltételeknek vetjük alá. A keletke­zett keverék 9 térfogatrész metánból, 1 térfogatrész klórmetánból és 1 térfogat­rész sósavból áll. Ezen keverékből a só­sav ugyan könnyen el volna távolítható, de metán és klórmetán nehézen elválaszt­ható keveréke maradna vissza. Ezért az eljárást oly módon folytatjuk, hogy az egész reakciókeveréket, melynek Hőfoka pl. 350 fok C., 150 fok C.-ra, fnely hő­fokon klórral mar nem keletkezik rob­banó keverék, lehűtjük és újabb klór-

Next

/
Thumbnails
Contents