69369. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Megjelent 1916. évi juniu s hé 5-én . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69869. szám. XX/c. OSZTÁLY. Rugalmas kerék. KE1TNER SÁNDOR ÉPÍTŐ- ÉS DÍSZMŰLAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 május hó 7-ifee. A találmány tárgya rugalmas kerék, amelynél a keréktalp és a merev kerék­abroncs közé rugók vannak beiktatva. A találmány tárgyát képező rugalmas kerék a hasonló rugalmas kerekekkel szemben azt a fontos előnyt nyújtja, hogy a kerék haladása közben valamennyi rúgóelem egyenlő mértékben van igénybevéve. Ezenkívül a találmány tárgyát képező rugalmas kerék könnyen állítható össze és könnyen szedhető szét, egyes részei pedig könnyen cserélhetők ki. A találmány lényege abban áll, hogy a keréktalpon a síkjában mozgathatóan ve­zetett kerékabroncsba előnyösen acéldrót­nyalábokból álló harántrúgók vannak vé­geikkel lazán beillesztve, amely rugók a közepükkel a keréktalpon alkalmazott tá« maszokra támaszkodnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja példaképen van fölüntetve, és pedig: az 1. ábrán a rugalmas kerék homlok-, nézete a kerékabroncs egyik karimájának egy részének elhagyásával, a 2. ábrán a rugalmas kerék oldalnézete, részben függőleges metszete és a 3. ábrán részletrajz. . Az (a) kerékabroncs a két oldalán meg­erősített (b) karimák segítségével a kerék síkjában mozgathatóan van a (c) kerék­talpon vezetve és pedig úgy, hogy a (b) karimák belső szélei a keréktalpat két oldalról körülveszik és egymással a (d) csavarok által vannak összekötve, ame­lyek a (c) keréktalp megfelelő nagy (e) nyílásain hatolnak át. A (b) karimák ol­dalaiban a belső végükön bővített üreg­gel ellátott (f) hüvelyek vannak a 3. áb­rán látható módon a (g) süvegcsavar­anyák segítségével megerősítve. Az (f) hüvelyekbe a (h) acéldrótnyalábból álló és az (i) spirális rúgóval burkolt rugók vannak két végükkel lazán beillesztve. A (c) keréktalpon a kerék középsíkjában kiemelkedő (j) gerinc van alkalmazva, amelyben az (f) hüvelyekkel szemben domború falú rövid csövek alakjában kiképezett (k) és (1) támaszok vannak al­kalmazva. A (j) gerinc szélét az (a) kerék­abroncs belső kerületén megerősített (m) nyelvek veszik körül, amelyek egyúttal, a kerékabroncs vezetékét a kerékagyon biztosítják és amelyek a (j) gerinc meg­felelő nagy nyílásain áthatoló csavarok által lehetnek összekötve. A (j) gerinc szé-

Next

/
Thumbnails
Contents