69334. lajstromszámú szabadalom • Zavarjelzőberendezés vasúti jelzőkészülékekhez

Megjéfent 1916. évi május hf t 29-én. MAGY SZABADALMI KM HIVATAL SZABADALMI 69834. szám. V/a/& OSZTÁLY. Zaraíje&ő berendezés vasúti jelzőké sziUékaWaez. SIEMENS & HALSKE ARTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN/1 1 SLEMENSSTADTBAN. A B^JaMiMíéto napja 1914 deoember fcfr 13-ike Eteíbbség* 191$ december hó 17-iéö. A vasúti üzemben, a tapasztalat sze­rint, gyakran lepnek föl zavaröfe az­által, hogy a jelző készülékek az ál­lítóműben lévő állító emelők mozgá­sait nem a helyes módon követik, vagy hogy egyébb okokból az állító emelő állásának nem megfelelő állásába ál­lanak Be. Ezáltal' természetesen az üzemre veszélyes állapotok következhetnek be és pedig: főleg, pl. akkor, ha egy szabadra állított jelző szárny, az állító emelőnek tilosra állítása után is valamely hiba foly­tán, á szaBd állásban marad. A jelen ta­iláímány célja máír most, hogy a jelző szárnyak és az állító emelők állása közt bekövetkezhető ezen eltéréseket, az állító műben, riasztó jelzésekkel, még oly ko­rán jelentse, hogy a veszély elhárítására szükséges rendelkezések még ideje korán megtehetők legyenek. E célt azáltal érjük itt el, hogy egy jelzésjelentő berendezést úgy liozunk összeköttetésbe egy riasztó berendezéssel*, hogy a jelző szárny és az állító emelő állása közt bekövetkező min­d'en egyes eltérés esetén optikai és akusz­tikái jelzés történik. Az elrendezés azon­kívül folytonos ellenőrzését teszi lehetővé annak, hogy az annak ütemben tasrtásá­hoz szükséges vezetékek és telepek jó ál­lapotban vannak-e. A mellékelt rajz 1. ábíája a tal'áítti'áriy tárgyának egy foganatosítási példáját áb­rázolja. Az állítóműben 1'éVö jelzőállító­emelőt (19) jelöli. Ez az emelő' véghely­zeteiben, a (2); illetve a (8) kontaktusom kat zárja. A (21) relais vasmagja két, kü­lönböző áramkörökben fekvő (4) és (10) tekercset hord. E relais fegyverzete, a (13) rúdazat segélyével, egy (18) jelző : gerendára hat, mely egy megfigyelő* ablak mögöt foglal helyet. Azonkívül a (21) re­; lais fegyverzetének leesésekor még egy (14) kontaktus záródik. A (20) Jelző ; szárny a három (5, 6)' és (11) vezeték út­t ján van az állítóművel összekötve. E jelző í szárny két, (6) és (12) kontaktussal bír, melyek a jelző' szárny megfelelő véghely­zeteiben záródnák. Ha úgy a (19) álitő emelő, mint a (20) jelző szárny tilos hely­' zetben áll, áram folyik az (1) telepből ; a zárt (2) kontaktuson, á (3) vezetéken, ; a (2Í) relais (4) tekercsén, az (5) vezeté­ken, a (20) jelző szárny (6) kontaktusán és a (7)' vezefékeú áf vísSzft az (i) telepbe.

Next

/
Thumbnails
Contents