69312. lajstromszámú szabadalom • Szabályozószerkezet elektródák számára

_____ Megjelent 1916. évi májas hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fpjjf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69312. szám. VII/h. OSZTÁLY. Szabályozószerkezet elektródák számára. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. * A bejelentés napja 1915 január hó 23-ika. Elsőbbsége 1914 február hó 5-ike. A találmány tárgya szabályozószerkezet elektródák, különösfen fényszóró ivlámpa­elektródák számára. A találmány lényege, hogy egy önműködő kapcsolószerkezet az j elektródákat valamely meghatározott mér- i tékű leégés után egymástól a gyújtási tá­volságon túl eltávolítja. A kapcsolószerke­zet tetszőleges kiképzésű lehet és alkal­mas eszközök, pl. ütközők vagy effélék út­ján iktatható ki. A kapcsolószerkezet ekkor az elektródák hajtását valamely közvetlen vagy közvetett módon befolyá­solja, amennyiben pl. a hajtómotort át­kormányozza vagy egy váltókapcsolást vált át. Ezáltal az elektródák egymástól tetszölegeá távolságra széthuzatnak. Az elektródák és tartóik a kapcsolószerkezet működésbelépése után célszerűen és egy bizonyos, alább részletesebben ismerte­tendő alkalmazási eset számára különösen előnyösen egymástól oly távolságra hozat­nak, mely valamivel nagyobb, mint amek­kora távolságiban a leégés kezdetéi! vol­tak. Az elektródák ekkor pl. kézzel; vagy önműködően kicserélhetők. Ezután a k^p­csoj&jüerkezet. önműködően vagy .kézzel „Ú|ból beiktatható;4fi;az elektródákat gyúj­tás, qéljábóleg^ közelítheti-, A .^ap­c^oló&aerke^et, legegyszerűbb ^kivitelénél váltókapcsoló lehet, mely az összes tekin­tetbejövő kapcsolási folyamatokat min­den további nélkül beiktatja, j Az elektródahajtásnak (mótor, közbenső áttétel stb,) a kívánt értelemben való be­folyásolására, illetve a hajtás átkormány­zására, a találmány értelmében sajátos' szerkezetű váltórelét használunk. Ezen relé lényege, hogy magában véve ismert módon egymással szemben működő é,s az elektródahajtás átkormányzását végző két •elektromágnest, az önműködő kapcsoló­szerkezet fölváltva áramra vagy feszült­ségre kapcsol. Egyszer tehát az egyik mágnes feszültségre, a másik pedig áramra van kapcsolva, míg másszor az előbb feszültségre kapcsolt mág­nes áramra és az áramra kapcsolva volt mágnes feszültségre kapcsoltatik. Ez a folyamat tetszőleges módon köz­vetlenül vagy közvetve végezhető, A váltórelé különösen egyszerű és előnyös kivitelét kapjuk azáltal, hogy a főáramú mágnest nem kapcsoljuk közvetlenül az áramkörbe, hanem a főáramhoz mellék­zárlaton át kapcsoljuk. A találmány tár­gyának már egyszer említett és alább rész­letesen isjnertetett alkalmazási esetében; a hajtást átkormányzó kapcsolószerkezet

Next

/
Thumbnails
Contents