69311. lajstromszámú szabadalom • Elektromos izzólámpa gáztöltéssel és a világítódrót tartására való testtel

Megjelent 1916. évi május hó 21 -én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69811. szám. VII/h. OSZTÁLY., Elektromos izzólámpa gáztöltéssel és a világító drót tartására szolgáló testtel. EHRICH & GRAETZ CÉG ÉS DR PODSZUS EMIL FŐTANÍTÓ BERLINBEN. A bejelentés- napja 1914 október hó 29-ike. Elsőbbsége 1914 január hó 13-ifea. Elektromos gázizzólámpáknál, főleg ha azoknak minden helyzetben égniök kell, szükség van arra, hogy nagyszámú tartót aránylag kis térben helyezzünk el. Ezáltal, ha e tartók csak fémből vannak, az öko­nómia nagyon csökken, mert elegendő sta­bilitás elérésére meglehetős vastagra kell azokat méretezni úgy, hogy tetemes meleg­mennyiségek vezettetnek el. A jelen találmány már most lehetővé teszi, hogy a világítószálakat, vagy a tar­tókat többféle módon úgy erősítsük meg, hogy egyrészt oly nagy melegveszteségek be nem következhetnek és másrészt a tartó helyeknek egymástól való kényelmes szigetelése történik. A legtöbb anyag föl­mondja a szükséges nagy hőfokoknál a szolgálatot, minthogy a hőfok befolyásá­hoz még az elektromos áram hatásai já­rulnak, melyek a gázzal együtt végül csak­nem valamennyi anyagot szétbontanak. A jelen találmány már most elegendő nyomású nitrogént tartalmazó atmoszfé­rával biró elektromos gázizzólámpákra vonatkozik. A találmány értelmében tartó gyanánt olyan szigetelőt használunk, mely esetlegesjjomlásakor csak nitrogént ad le gáz alakjában úgy, hogy tehát nagy hő­fokoknál sem következhetik be bomlás, ha elegendő nitrogén van jelen. Különö­sen alkalmasaknak bizonyultak emellett olyan nitrogénvegyületek, mint a bórnitro­gén stb., melyek az elektromosságot igen nagy hőfokoknál is rosszul vezetik. Ezért pl. a bórnitrogén, mely e testek közt a leg­tüzállóbb, igen nagy hőfokoknál is szige­telő tartó gyanánt szolgálhat olyan fém­szálakhoz, vagy spirálisokhoz, melyek pl. wolframból vannak anélkül, hogy azok termikus, vagy elektromos behatások foly­tán, tulajdonságaikban, még hosszabb idei behatás esetén is, befolyásoltatnának, ha az atmoszféra annyi nitrogént, vagy nitro­gént leadó vegyületeket tartalmaz, hogy az áram, vagy a hőfok bomló hatásai nem érvényesülhetnek. A . nitrogén nyomása emellett aránylag csekély lehet, mert a disszociáció csak igen nagy hőfokoknál vesz föl tetemesebb értékeket. Gázkisülé­sek elkerülésére azonban célszerű a nyo­mást lehetőleg nagyra választani. A bórnitrogénre vonatkozó fönt emlí­tett példának megfelelően más tűzálló, nem, vagy rosszul vezető nitrideket, pL szilícium-, alumínium-, mágnézium-, stb. nitrideket is lehet használni.

Next

/
Thumbnails
Contents