69303. lajstromszámú szabadalom • Mótoros jármű

Megjelent 1916. évi május hó 37-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69308. szám. V/g/l. OSZTÁLY. Mótoros jármű. ZECHLIN MAX R. OKL. MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1915 junius hó 2-ika. Elsőbbsége 1914 június hó 23-ika. Motoros jármüvek, főleg vontató gépek vagy traktorok, melyek szántalpakra van­nak szerelve és melyek ezek segélyével kilincsmüvek közvetítésével mozgattatnak, már ismeretesek. Az ily jármüvek főleg ott használtatnak, ahol a kerekeknek adhaesiója már nem elégséges. Ezen jár­műveknek főhátránya abban áll, hogy a laza, göröngyös talajon való haladásnál előnyösnek bizonyuló talpak akadályokká lesznek, ha a jármű sík úton mozog, ame­lyen ismét a kerekeknek alkalmazása volna előnyösebL. A jelen találmányt képező mótoros jármű az ismert iTy járművekkel szem­ben azáltal tűnik ki, hogy azon pályának minősége szerint, amelyen a jármű éppen közlekedik', a mozgatásra talpak és kere­kek szolgálnak különböző kombinációk­ban. A találmányt képező járműnek moz­gatására a talpak és kerekek vagy külön­külön egymagukban vagy egyidejűleg használhatók aszerint, mint aminők ép­pen a pályaviszonyok. Ha a találmányt képező jármű mótoros ekének vagy más talajművelő gépnek vontató gépe gyanánl van kiképezve, ezt a szántóföldön a tal­pak, az országúton pedig a kerekek moz­gatják; ha pedi;í a talpaknak adhaesiója a szántó földen és lejtőkön nem elégséges* a talpak mellett a kerekek is működésbe helyezhetők. A ialpakon és kerekeken az. adhaesipnak fokozására a magukban véve ismert hornyok vagy bordák (lapátok) is. alkalmazhatók. A találmányi képező járműnek egy fo­ganatosítás! alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra a jármüvet mozgató talpaknak működését föltüntető, vázlatos oldalné­zet. A 2. ábra £ talpakat működtető berende­zésnek fölülnézete. A 3. ábra a találmányt képező jármű al­vázának oldalnézete. A 4. ábra annak fölülnézete, a forgó áll­ványokat egymással összekötő főkeretnek eltávolítása után. A találmánynak föltüntetett foganatost­tási alakjánál aí (a) talpakat (1. ábraj a (b) excenterek működtetik, melyek a (c). haránttengelyekre vannak fölékelve. A (c)> haránttengelyek a gépnek hosszirányában ágyazott (d) főtengelye (2. ábra) az erre fölékelt és az alattuk elrendezett (f) csa­varkerekekkel kapcsolódó (e) csavarok

Next

/
Thumbnails
Contents