69164. lajstromszámú szabadalom • Eltolható ütközőbak

Megjelent 1916. évi májas hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI i Bff HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 69164. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Eltolható ütközőbak. RAWIE FERENC GYÁROS OSNABRÜCK-SCHINKELBEN. A bejelentés napja 1915 március hó 25-ike. Elsőbbsége 1914 március hó 26-ika. Jelen találmány eltolhatóan alkalmazott ütközőbakra vonatkozik, mely az eltolás­nál fékező berendezéssel van ellátva. A I l találmány célja ezen fékberendezésnek le- I hető egyszerű kivitele. Ezt a célt azáltal érjük el, hogy az üt­közőbak a vágányirányban fekvő vezető­testeken van eltolhatóan alkalmazva és egyoldalúlag ható szorítókészülékkel van ellátva, mely az ütközőbaknak egyik irányú eltolásánál megfeszül, az ellenkező irányú eltolásnál pedig meglazul. Az ütközőbaknak vezetőtestei a sinek vagy azok mellett alkalmazott sinszerű ve­zetékek lehetnek, mely utóbbiak a vá­gánysinekkel ugyanabban a magasságban vagy más magasságban, pl. a kocsiütkö­zőknek magasságában rendezhetők el. A csatolt rajzon a találmány tárgyának több példakénti kiviteli alakja van, föltűn- • tetve, amelyeknél maga a vágánynak sinje van az ütközőbak vezetékéül fölté­telezve. Az 1—4. ábrák az egyik kiviteli alakot áb­rázolják, amelynél fékezőkészüléknek ék van alkalmazva. Az 1. ábra a bak oldal­nézete, a 2. ábra pedig hátulnézete, a 3. ábra az egyik féksarúnak hosszmetszete, a 4. ábra pedig metszet a 3. ábrának 4—4 i vonala szerint. Az [ 5. ábra a fékberendezés egy másik ki-I viteli alakjának hosszmetszete, a 6. ábra egy további kiviteli alaknak hosszmetszete, végül a 7. ábra a 6. ábrához tartozó hátulnézet. A rajz szerint az ütközőbaknak három­szögmerevítései, vagyis oldalfalai alsó vé­gükön csúszósarúknak vannak kiképezve, melyek a vágánynak sineit átfogják. Ezek­nek az (1) sarúknak csatornaszerű nyílá­sai, melyeken a (2) sinek áthaladnak, egyik végükön kiszélesednek. A vezető­csatornáknak ezen kiszélesedő részeiben az 1—4. ábrák szerinti kiviteli alaknál (3) élek varinak behelyezve, melyek a sin­fejekeri rajta fekszenek. Egy járműnek a bakhoz való ütközésénél és a baknak ennek következtében a nyíl irányában történő eltolásánál az ék a csatornának kiszélesedő részébe betolódik, minek foly­tán az ék a sinfej és a sarú fölső fala közé beszorul és a bakot a csúszás irányában fékezi. Az 5. ábra szerinti kiviteli alaknál a (3) ékek helyett (4) görgők vannak alkal­mazva, a vezetőcsatornák ép úgy, mint az

Next

/
Thumbnails
Contents