68618. lajstromszámú szabadalom • Kovácsoló sajtó páncéllemezek megmunkálására

Megjelent 1916. évi február lió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68618. szám. Xll/e. OSZTÁLY. Kovácsoló sajtó páncéllemezek megmunkálására. KALKER MASCHINENFABR1K AKTIENGESELLSCHAFT CÉG CÖLN-KALKBAN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 5-ike. Páncéllemezeknek nagy kovácsoló sajtók alatt való kovácsolás által való előállítása annyiban ütközik nehézségbe, amennyiben ezen nehéz és nagy lemezeknek a meglevő kovácsoló daruk segítségével való kezelése igen körülményes és időtrabló. Találmányunk célja a kovácsoló daruknak a páncéllemezek helyzetváltoztatása számára való segítségül vételét a legcsekélyebbre korlátozni. Ezen célból találmányunk szerint az üllő előtt és után a páncéllemez számára két, görgő vagy görgősasztal gyanánt képezett támasz van elrendezve, melyek olymódon állanak fölfelé irányított hydraulikus nyomás alatt, hogy saját súlyuk és a páncéllemez súlya telje­sen vagy majdnem kiegyenlíttetik. Ilymódon a páncéllemez az üllő fölött könnyen tova­csúszhat és az ismeretes segédeszközökkel könnyen lehet azt ide-oda tolni vagy for­gatni anélkül, hogy ehez darú segítsége szükséges -volna. A páncéllemez ekkor rész­ben az üllőn, részben a két görgős táma­szon fekszik föl. Ha a sajtó a páncéllemez­nek az üllő fölött fekvő darabját vékonyabbra sajtolja, a görgős támaszok a sajtolás köz­ben a sajtolás mélységével lefelé szoríttat­nak. Azonban ismét fölemelkednek, amint a nyomás megszűnik és a fölső nyereg az előbbi helyzetébe visszamegy úgy, hogy a páncéllemezt, — mely most csak^a görgőd támaszokon nyugszik, —- aztán az üllő szé­lességével kényelmesen el lehet tolni. A csatolt rajzon a találmányunk tárgyát képező berendezés két foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak oldal­nézete; a 2. ábra alaprajza; a 3. ábra a másik foganatosítási alak oldal­nézete ; a 4. ábra alaprajza. Az (a) üllő előtt és mögött egy-egy (b) görgő van elhelyezve. A görgők olymódon vannak hydraulikus (c) hengerekkel össze­kötve, hogy állandóan fölfelé szoríttatnak, míg mindenkori fölső szélük az üllő fölaő­szélének magasságában vagy kissé e fölött fekszik. A páncéllemez tehát részben az (a) üllőn, részben a támasz gyanánt szolgáló (b, b) görgőkön nyugszik. A lemez eltolásá­nál használandó rudak vagy hasonlók alá­támasztására ismeretes módon az eltolható (d) segédszorítók szolgálnak. Hosszabb lemezek számára egyszerű gör­gőknek a segédszorítóállvánnyal kapcsolat­ban való elrendezése nem elegendő, mivel

Next

/
Thumbnails
Contents