68585. lajstromszámú szabadalom • Javítás járművek tolóablakain

Megjelent 1916. évi február hó 5-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68585. szám. , VIII/d. OSZTÁLY. Javítás járművek tolóablakain. INTERNATIONALE NEVERFAIL PATENT-KURBELFENSTER G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 2-ika. A jelen találmány tárgya oly keretes vagy keretnélküli tolóablakokra vonatkozik, különösan járművek számára, melyeknél a tolóablaknak a vezető falakhoz való hozzá­szorítása nyomókeret segélyével történik. A találmány abban áll, hogy az ablaknyílás rámáján fémdarabok vannak megerősítve, melyekkel a nyomókereten elrendezett ru­galmas hozzászorító elemek kapcsolódnak. A találmány szerinti tolóablaknak egy célszerű foganatosítási alakjánál a párosá­val egymás fölé nyúló hozzászorító elemek egyike lyukkal, másika pedig a lyukba illő bütyökkel vau ellátva úgy, hogy az elemek egymásba kapcsolódása folytán a nyomó­keret függélyes irányban is-támaszt nyer. A találmány tolóablakokra vonatkozó több újitást is fölölel, mely az alábbi leírásban részletesen van ismertetve. A találmány tárgyának néhány foganatosítási példája a mellékelt rajzokban van föltiintetve; az 1. ábrán egy kocsiajtón át vett metszetben a hozzá szorítószervek elrendezése látható. Az ablakkeretben a rajzon csak részben föltüntetett (1) ablaküveg van alkalmazva mely az ablak emelésére és sülyesztésére tetszőleges módon fogóval vagy húzó sza­laggal lehet összekötve. Az ablakn'yílásban a mozgatható (2) keret van elrendezve, mely a rúgós (3, 4) hozzáazorító szervek által az ablaküveghez szoríttatik. A rugal­mas hozzászorító szervek az ablaknyílás ke­rületének több helyén vannak elrendezve ós párosával egymást átfogó fémdarabokból állanak, melyek közül az egyik merev is lehet. A rajzban föltüntetett foganatosítási pél­dánál a (3) fémdarabok az ajtófélfán van­nak megerősítve és merevek, míg a (4) fémdarabok lemezrugókat képeznek és a mozgatható (2f kereten vannak megerősítve. A rúgós (4) fémdarabok a merev (3) részek alá nyúlnak ós a (2) keretet az üveglaphoz szorítva tartják úgy, hogy a keret az abla­kot rúgósan megtámasztja és az üveglapra gyakorolt lökéseket fölfogja. A keret fölül (5) csavarokkal erősíthető a rámára. A csavarok azonban nélkülözhe­tők, ha a (2) keretet alkalmas keresztmet­szeten pihentetjük. A keret ezen utóbbi esetben a (4) és (3) fémdarabok által teljesen biztosan tartatik meg. A (3) és (4) fémdarabokon lyukak és bütykök rendezhetők el, mint az 1. ábra mutatja, melynél a (3) kengyelen bütyök, a (4) rúgón lyuk van alkalmazva, amelybe a

Next

/
Thumbnails
Contents