68542. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárok meghajtása lánc- és fogaskerekek nélkül

Megjelent 1916, évi január hó 29-én. MAGY. j-Jfe. KIR. SZABADALMI jGff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68542. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpárhajtás lánc és fogaskerekek nélkül. KOSSUTH PÉTER FESTŐMŰVÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 április hó 17-ike. Jelen találmány oly kerékpárra vonat­kozik, melynél a meghajtást lánc és fo­gaskerekek helyett körbeírt szabályos bc­kerekített szögű hatszög körülforgatása ál­tal előidézett hullámmozgás teljesíti. Mellékelt rajz a találmány egy példa­képem kiviteli alakját ábrázolja és pedig 1. fig. a kerékpár oldalnézetét, 2. fig. a hajtószerkezet főiülnézetét, 3. fig. a hajtókorong oldalnézetét és 4. fig. a hajtótárcsa oldalnézetét. A rajzon látható (1) hátsókerék tenge­lyén van a (2) könyökrúd fölerősítve, mely (3) csuklós kötéssel bír. A könyök­rúd a (4) vázrész (5) furatában mozgó (6)­tolattyúrúddal van összekötve. A tolattyú­rúd egyszerfíleg kiképezett hátsó végében egy (8) görgő van elrendezve, mely a (7) hajtótárcsák forgómozgását átveszi, illetve a tolattyúrudakra átteszi. A (9) mellső vázrészben ágyazott (10) tengelyen (7) hajtótárcsák vannak föl­ékelve, melyek csavarok segélyével (11) korongokkal vannak borítva. A (11) korongok (13) agyszerű kiképzései (14) négyszögletes lyukkal birnak, mely­ben a (10) tengely szintén négyszöglete­sen kiképezett végei helyezkednek el és a tengelyt elfordulás ellen biztosítják, a tengely csavarmenetes végein lévő csavar­anyák pedig az egész forgószerkezet le­szorítására szolgálnak. A (7) hajtótárcsák súlycsökkentés céljából (16) kivágásokkal birnak, míg a (11) korongok a forgótár­csákban mozgó (8) acélrudak portól való megvédése végett zárt fölületet képeznek. E (11) korongokon a (15) lábítók vannak megfelelően fölerősítve. A (15) lábító megfelelő meghajtásakor a (7) hajtó tárcsákban vezérelt (8) görgők a hajtótárcsák körülforgása közben a hajtótárcsák befelé ívelt hajtófölületei ál­tal fölváltva előrehuzatnak és szabadon bocsájtatnak, amikor is az (1) kerék (2) könyökrúd által egy fél fordulattal el­fordíttatik, míg a másik fél fordulatot és ezáltal a (8) görgők visszavezetését a ke­rékpár lendítő ereje végzi. Az esetben, ha a (7) hajtótárcsák há­romszög alakú kivágással láttatnak el, egy teljes kőrOlforgás alatt a tolattyúrúd há­romszor futja be a löktávolt ide-oda, tehát a meghajtott kerék három fordu­latot tesz. Négyszögű kivágásnál az átté­tel négyszeres, hatszögű kivágásnál pe­dig hatszoros, stb.

Next

/
Thumbnails
Contents