68445. lajstromszámú szabadalom • Légabroncs szövetbetéttel

• V F i Megjelent 1915. évi december hó 29-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68445. szám. Xl/b. OSZTÁLY. Légabroncs szövetbetéttel. DICKINSON FREDERICK SIMON IGAZGATÓ NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1914 szeptember hó 23-ika. A találmány oly légabroncsokra vonatko­zik, melyek rendesen automobilok és más járművek számára használtatnak, továbbá ezen abroncsok szerkesztésére, különösen a rugalmas burkolatra, mely a külső részt képezi és a futófölületet alkotja, mely futó­fölület a belső légtömlőt elzárja. Az ilyen köpenyek szövetrétegekből való testből vagy vázból állanak, mely szövet­rétegek kaucsuk vagy gumi által összetar­tatnak és egy külső, a futófölületet képező réteget hordanak. A szövetbetétet mosta­náig a szükséges vastagság elérése céljá­ból rendesen több különálló rétegből készí­tették és minden egyes réteg egyes átla­poltan egyesített sávokból volt összetóve. Az ezen célra fölhasznált szövetek egyenes vonalban haladó lánc és vetülékfonalakból voltak szőve és átlóirányban vágattak meg­felelő szélességű darabokra, hogy a szükséges hosszúságú sávokat kapják, melyek végei­ken átlapoltattak és egyesíttették úgy, hogy egyes rétegeket képeztek. Az ily módon alakított egyes rétegeket azután egyenként egymásfelé helyezték úgy, hogy azok a szükséges vastagságú szövettestet alkották. Az átlapolt és egyesített elemek és az egyes rétegek alkalmazása különböző hát­rányokkal van egybekötve. A szerkezet drága és sok időt igényel, mimellett az illesztések gyöngített pontot alkotnak, ahol rendesen áttörések keletkeznek ; ez a kö­rülmény ezen illesztési pontok túlságos vastagságában rejlik, mely pontok az egész szövettest egyes rostjai közötti eltolódás egyenletes elosztását az abroncs rugalmas munkájánál működésükben megakadályoz­zák és ezen a helyen a folytonosságot meg­szüntetik, miáltal a fonalak között súrlódó hatás létesül, mely végeredményben törést okoz. Továbbá nehézséget okoz az egyes ré­tegeknek fölületük minden pontján való összekötése. A jelenlegi kiviteleknél a kü­lönböző rétegek közötti összefüggést kau­csukkal biztosították, melyet az egyes ré­tegek közé helyezték és az egészet oly mó­don készítették el, hogy a gumit a réteg­fölületére vették és az egészet a hengere­ken vezették át. A szükséges erős henger­lési nyomás a sűrüszövésű szövet fonalait vagy szálait laposra igyekszik nyomni, ez­által a szövetnyílásokat zárni és a gumi behatolását megakadályozni törekszik. Kí­vánatos a szövetet gumival átitatni, azonban a hengerek által csak fölületesen rászorí­tott gumi nem hatol be a pórusokba és az egyes szövetrétegek között csak kötőréte-

Next

/
Thumbnails
Contents