68381. lajstromszámú szabadalom • Vezérlés égési erőgépekhez

Megjelent 1915. évi december hó 32-én. MAGY. KIR. SZABADALMI g j j Ég HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68381. szám. V/d/S. OSZTÁLY. Vezérlés égési erőgépekhez. GÉP- ÉS VASÚTFÖLSZERELÉSI GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG ÉS DIAMANT SIGMUND FŐMÉRNÖK K1STARCSÁN. A bejelentés napja 1914 március hó 7-ike. A találmány tárgya égési erőgépekhez és effélékhez való oly vezérlés, melynél a vezérlő tengelyen emelőgörgők vagy más emelőszervek vannak elrendezve, melyek a szelepeket közvetlenül vagy közvetve befolyásoló emelőgörbékkd mű­ködnek együtt. A találmány értelmében az emelőgörbék (csúszópályák) levehetően és kicserélhetően vannak elrendezve. Ezen elrendezés előnye a szokásos ve­zérlőbütykökkel szemben mindenekelőtt az, hogy míg az emelőgörbének a büty­kökkel vagy nem levehető csúszópályák­kal való ellátása mindig nehézséggel jár, addig a találmány értelmében alkalma­zandó, az emelőgörbéket tartó betétek minden további nélkül tömegáru gyanánt állíthatók elő és,a mindenkori szelepemel­kedési görbének megfelelően pontosan megmunkálhatok. Ezenfelül a kikopott részek kicserélése sokkal olcsóbb és egy­szerűbb, mint az elhasznált vezérlőbüty­kök pótlása és ép a betéteknek ezen egy­szerű és olcsó beépítése lehetővé teszi, hogy a gépbe a mindenkori légköri vi­szonyoknak pontosan megfelelő emelő­görbék szereltessenek be anélkül, hogy a nehezebben hozzáférhető vezérlőtengelyt meg kellene bolygatni. A találmány tárgyának további jellem­zője, hogy az emelőgörbék, illetve az eze­ket tartó betétek egy és ugyanazon lökő­rúdon átmérőirányban egymással szem­ben vannak elrendezve úgy, hogy egyet­len vonórúddal, melyet egyrészt a vezérlő­tengelyen elrendezett emelőszerv és az egyik emelőgörbe együttműködve lefelé húz, másrészt az említett emelőszerv és a másik emelőgörbe fölfelé tol, egy henger két szelepe fölváltva működtethető. Az emelőgörbék a találmány értelmé­ben kétkarú emelőkön léhetnek kiképezve, mimellett a vezérlőlengely forgásiránya úgy van megválasztva, hogy a szívósze­lepnek megfelelő emelőszervek az emelő­görbét a legkisebb, a kipuffogó szelephez tartozó emelőszervek pedig a legnagy obb emelőkarral kezdik befolyásolni. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak néhány kiviteli alapja van föltün­tetve és pedig az 1. ábrán az új vezérlésnek ég.ési erő­gépen való elrendezése, a 2. és 3. ábrán az ismert és az új ve­zérlés összehasonlítása, míg a 4. és 5. ábrán két további foganatosí­tási példa van föltüntetve. ! Az 1. ábrán föltüntetett kivitel szerint

Next

/
Thumbnails
Contents