68156. lajstromszámú szabadalom • Fűtési berendezés

Megjelent 1915. évi október hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KiK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68156. szám. II/h. OSZTÁLY. Fűtési berendezés. SEMMLER CARL MÉRNÖK WIESBADENBEN. A bejelentés napja 1914 julius hó 13-ika. Elsőbbsége 1914 január hó 14-ike. A jelen találmány tárgya berendezés tá­vozó hőnek, különösen égési motorok tá­vozó hőjének fűtés, ill. főzés céljaira való hasznosítására. Már megkísérelték eddig is pl. égési motoroknak hűtővizét ily célokra használni, de a gyakorlatban kielégítő ered­ményeket nem lehet elérni, mivel a leg­több esetben a hőelvonás nem történt egyen­letesen és elegendő mértékben, minek kö­vetkeztében a hengerfalak gőzképződés folytán oly káros hőmérsékleti emelkedést szenvedtek, mely igen gyakran a henger megsérülését okozta. Ezek a hátrányok kü­lönösen akkor mutatkoznak, ha a bekap­csolt fűtősin berendezés üzembevételei nem történnek szabályosan és azonkívül még azért, mert nem zárt keringés esetén a hűtő­köpenyekben kazánkő és tisztátlanságok rakódnak le, melyek a hűtőhatást károsan befolyásolják. A Diesel-gépnek mozdonyok hajtógépe gyanánt való alkalmazásával a szóban forgó feladat igen fontossá vált, mivel eddig a hajtógépezeten kívül még egy külön fűtési berendezést kellett a vonatok számára lé­tesíteni. Ezenkívül az égési motoroknak hajtógépek gyanánt való alkalmazásánál is ezen gépek távozó hőjének fűtési és főzési célokra való igen messzemenő alkalmazási lehetősége áll elő. A találmány már most a fűtési berendezésnek bármily szabálytalan üzeménél is lehetővé teszi az égési moto­roknak, és pedig úgy a hengernek, mint a kipuffogó csatornáknak igen hatásos és egyenletes hűtését úgy, hogy hengersérü­lések többé elő nem fordulhatnak. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a zártan keringő folyadékot oly nagy nyo­mással és oly nagy sebességgel hajtjuk át a hűtőköpenyen ill. a kipuffogási csatornán, hogy a zárt keringési pályának hőfölvevő részében gőz nem képződhetik. A szükség­nek megfelelően a hőleadó részben, a'tulaj­donképpeni fűtési berendezésben nyomás­csökkentést létesíthetünk. Hogy a hőelve­zetés a motortól miként történik, az telje­sen mellékes, amennyiben akár a munka­hengernek, akár az üreges falú kipoffogási csatornának, akár pedig maguknak a ki­puffogási gázoknak hőjét hasznosíthatjuk. A kipuffogási gázok hőjének visszanye­rése eddig nagy nehézségekkel járt. Erre a célra eddig kifalazott kipuffogási csatornák­ban elhelyezett csövekből álló hőcserélő­készülékeket alkalmaztak és az ezekben fölmelegített folyadékot a hengerköpeny hűtő közegének keringési pályájába bocsá­tották be. A gyakorlatban azonban kitűnt,

Next

/
Thumbnails
Contents