67975. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű gőzgépek számára

Üzemben a (24) lengő emelő a (39) kormányemelő által hozatik a kivánt helyzetbe. Ezen beállítás után a (30) rúd -a (7) kormányrúd ide-oda mozgásánál a beállított (24) lengőemelő alsó vége, azaz a (31) csap körül leng úgy, hogy tehát a <32) csap köríven mozog, mely a (31) csap beállítási pályájának középpontján megy át. Mint már említettük, a távolság a (6) forgattyúcsap és a (32) csap között úgy van választva, hogy a (32) csap tengelye a (31) csap beállítási pályájának közép­pontjával a (24) lengő emelő alsó végén összeesik, amint a (6) forgaltyúcsap fölső és alsó középhelyzetét, azaz az (5) főfor­gattyú a hátsó vagy mellső holtállást fog­lalja el. Az 1. ábrán látható foganatosítás­nál az (5) főforgattyú a mellső holtállás­ban van és a (6) kormány forgattyúk az alsó középhelyzetben. Az ide-oda mozgásnál a (7) kormány­rúd a támaszkép szolgáló (32) csap moz­gásában részt vesz. A (7) kormányrúd mellső vége e mellett föl-lefelé mozog, mely mozgásban az (F) lengőrész (17) karjai részt vesznek. Ezen ide-oda moz­gás a (18) kar által a kormányszerv (1) rúdjára vitetik át. A hajtómű átkormányzása a (39) kor­mányemelő átfektetése által történik, mi­mellett a kormányszerv nyitásai a (24) lengő emelőnek a (21) lengőemelő síkjába vagy síkjából való eltolása által változ­tatnak. A beállítás kilincs és a (40) szek­torban levő kivágások által törlénik, me­lyek a rajzban nincsenek föltüntetve. Ha a (24) lengő emelő a középhelyzetben, azaz a (21) lengő emelő síkjában van, a kormányszerv a legkisebb töltésre van beállítva. A 9. és 10. ábrákban föltüntetett foga­natosítás! alaknál a (35) tengely, a (36) csapágyak, a (34) kar és a (33) segédrúd el vannak hagyva. A (21) lengő emelő (7. ábra) helyett egy hosszabb (41) ten­gely (10. ábra) van behelyezve, melyre a (35) tengelyen a (37) kart pótló (42) kar lett fölhelyezve. Ezen karhoz csatlakozik csuklósan a (38) kormányrúd. A (22) lengő kar ismét a (41) tengely végére lett föl­helyezve, a hogy az a 7. ábra szerint a (21) tengelynél volt. A 11. és 12. ábrák oly foganatosítást mutatnak, mely részben a leírt berende­zések megfordítottját képezi. A már a 7. ábra szerint elrendezett lengő csigára is­mét egy (22) lengő kart (7. ábra) helye­zünk föl, mely azonban itt lefelé irányít­tatik. Az elrendezés a 12. ábrán van be­mutatva. Az (A) kereten nyugszik az (E) csapágy a (21) leügő emelővel és a (22) karral. A kereten van továbbá egy (44) kengyel megerősítve a (45) hasítékkal és egy el­tolható (46) csúszó darabbal. A csúszó darabban lenghetően és ez esetben föl­felé irányítva a (47) lengő emelő a (49) csapon van fölfüggesztve, melynek (48) szemölcsébe a (43) kar végén levő csap kapaszkodik. A lengő emelő fölső vége az (50) csap útján a (30) rúdhoz van csa­tolva. A (49) csap eltolható ágyazása folytán az (50) csapnak a (49) csap körül, kör­ívben való elmozgása ki van zárva. Az elrendezés és emelőhosszak úgy vannak választva, hogy az (50) csap a (47) eme­lőnek a (22) kar által való vezetése foly­tán a (30) tengely alsó csapja körül ír le körívet. A (33) segédrúd a (47) emelő (50) csapjához csuklósan van kapcsolva, ha­sonlóan, mint a 7. ábrán föltüntetett el­rendezésnél. A 13. és 14. ábrák szerint a segédrúd el van hagyva és a (41) lengő tengelyre a (42) kar van fölhelyezve, melyhez a (38) kormányrúd csuklósan van kapcsolva, mint a hogy az a 9. ábrán föltüntetett berendezésnél történt. A találmány értelmében excenterek és egyéb nagy sebességű részek elkerültet­nek. Ezen kívül a kormány egy része sincs a gép tolórúdjával vagy kereszt­fejével összekötve. A tolatlyúrúd mozgása tisztán csak a forgattyúkorongtól vezet­tetik el, mely csak kis kört ír le. A (19)

Next

/
Thumbnails
Contents