67975. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű gőzgépek számára

'rgtwvgg - i -és (30) rudaknak e szerint csak kis uta­kat kell megtenniük. A kormányforgattyú elkopása esetén a keletkező holtjárás folytán a (7) kormány­rúdnak csakis hosszmozgása befolyásol­talik. Minthogy a mozgásnak a (19) rúdra való átvitele a (7) rúd mozgásához függé­lyesen megy végbe, a holtjárás csak lé­nyegtelenül adatik tovább a (19) rúdnak és pedig annál csekélyebb mértékben, minthogy a (7) rúd hossza a (32) csap és a (19) rúd között sokkal kisebb, mint a (32) csap távolsága a (6) forgatlyútól. Ily módon a holtjárásból vagy a forgattyú­lökésekből származó pontatlanságok elke­rültetnek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kormányhajtómű gőzgépek, főkép moz­donyok számára, azáltal jellemezve, hogy a (6) kormány forgattyú tói a (7) kormányrúd nyeri hajtását, mely a beállítható (30) rúd által van vezetve és szabad végének ide-oda menő moz­gását a (7) kormányrúdhoz függélye­sen haladó (19) összekötőrúd által a (17, 18) lengő darabra viszi át, mely az (1) tolatlyúrudat ide-oda menő moz­gásba hozza. 2. Az 1. igényben védett kormányhajtóműi foganatosítási alakja, azáltal jellemez ver hogy a (30) rúd a (19) összekötő rúd­hoz megközelítően párhuzamosan van elrendezve. 3. Az 1. és 2. igényekben védett kormány­hajtómű foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a (30) rúd fölső vége a lenghető (24) emelő (31) csapja ál­tal tartatik, melynek (24) emelő (29> forgási csapja a helytálló (27) vezeték­ben úgy van vezetve, hogy a (31) csap a domborulattal a (29) forgási csap felé irányított körívalakú pályán beállílható, ami által a gép átkormány­zása eszközöltetik. 4. A 3. igényben védett kormányhajtómű foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a körivalakú pálya középpontja a (6) kormányforgattyú és a (7) kor­mányrúd középhelyzetében a (30) ten­gelynek a (7) kormányrúdon való hatd pontjával összeesik. (2 rajzlap melléklettel.) F'ALLAS PÉSZVÉNYTÁR8A8ÁG NYOMDÁJA ŰUDAPFS TEN

Next

/
Thumbnails
Contents