67975. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű gőzgépek számára

- 422 — rima van elrendezve, mely a (10) mere­vítő lappal (9) csapok útján köttetik össze. Elül a híd mindkét oldal felé nyúló (12) keresztrésszel van ellátva, mely a (8) merevítő lappal és a (3) tartóval (9) csapok útján össze van csavarolva. A híd mellső oldalán fekvő (9) csapok a (12) karimán és a (8) lapon átnyúlnak, míg a külső csapok a (12) karimát, a (8) lapot és a (3) tartót kötik össze. A (12) karima külső oldalán (13, 14) nyúlványok vannak alkalmazva, melyek hátrafelé nyúlnak és egymással szemben vannak. A nyúlványokban (15) csapágyak vannak elrendezve, melyekbe a (16) ten­gely helytállóan van behelyezve (4. ábra). A (16) tengelyre az (F) lengő rész van ágyazva. A lengő résznek két, majdnem vízszintes fekvésű (17) és egy lefelé függő (18) karja van (1—4. ábrák). A (18) kar a kormányszerv (1) rúdjára hat, mely az (F) lengő rész kilengésénél ide-oda vezet­tetik. Az (F) lengőrész (17) karjai a függélye­sen lefüggő (19) rúd útján a (7) kormány­rúd mellső végével vannak összekötve. Mint a i'ajzból (3. ábra) látni lehet, a (19) rúd mindkét vége villaalakú és mindkét oldalról körülfogják a (17) karokat és a (7) rudat. ,A (17) karok szintén viliasze­rűek (2. ábra), hogy a (19) rúd végeit ma­guk között fölvehessék. A lengő rész mögött a híd egy mellső (C) toldatán van elrendezve az (E) csap­ágy (7. és 8. ábrák), mely a (20) csapok úlján a híddal össze van csavarolva. A csapágyban a mozdoriykerethez vízszin­tesen és harántirányban fekvő, rövid (21) lengő tengely van ágyazva, melyre egy (22) lengő emelő van fölhelyezve, mely­nek fölső végén a vízszintes (23) csap van alkalmazva. A (23) csap a függélye­sen lefüggő (24) lengőemelő egy (25) sze­mölcsébe kapaszkodik. Az (E) csapágy fölső csapágycsészéjére van fölhelyezve a (26) támasz, mely fölül az átnyúló (27) hasítékkal van ellátva. A hasítékba a (28) csúszódarab van be­helyezve, melyen a (29) csap van átdugva, mely a (24) lengő emelőbe kapaszkodik. A csap az emelőben vagy a csúszó darab­ban szabadon foroghat, míg egyidejűleg a (24) emelő kilengése alkalmával a (29) csappal a (26) támaszban fölfelé és lefelé eltolódhat. Ha a (29) csap és a (28) csúszódarab a (24) emelő kilengésénél helytállók volná­nak, a (31) csap a (24) emelő alsó végén körmozgást végezne. Ezen mozgás azon­ban változik, ha az emelő fölfüggesztési pontja a (21) lengő emelőn átmenő kö­zépsíkból eltolódik, mint azt később még leírjuk. A (24) lengő emelő alsó végéhez van a (31) csap segítségével a (30) rúd csa­tolva, mely az emelőt villaszerüen körül­fogja. A (30) rúd alsó vége a (32) csap útján csuklósan csatlakozik a (7) kormány­rúdhoz, mely a (6) forgattyúcsap fölső vagy alsó középhelyzeténél függélyesen a (21) lengő emelő alatt fekszik. Mint már említettük, a (31) csap útja a (24) emelőnek lefelé mozgása által a kö­zéphelyzetből a végső helyzetekbe való kilengés alkalmával megváltoztatik. Ezen változtatás a körmozgás megfordulását eredményezi úgy, hogy az a (31) csap pályája alatt fekvő középpontot nyer. A pálya átmérője a (22) lengőkar, a (24) lengő kar és a (30) rúd hosszának vál­toztatása által változtatható. Különösen előnyösnek bizonyult, a (31) csap pályájának középpontját a (32) csap közepével a (30) rúd alsó végén össze­esően alkalmazni, ha ezen csap középső helyzetét foglalja el, azaz függélyesen a (21) lengő emelő alatt fekszik. A (24) emelő (31) csapjához még a (33) segédrúd van csuklósan csatolva, mely a (30) rúd villáján belül hat. A (33) segéd­rúd szabad végével az álló elrendezésű (34) karra hat, mely a (36) esapágyakban nyugvó, forgatható (35) tengelyre helyt­állóan van fölékelve. A (35) tengelyen még egy további (37) kar van elrendezve (2 ábra), mely a (40) szektor körül beállít­ható (39) átkormányzó emelővel a (38) rúd útján van összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents