67975. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű gőzgépek számára

Megjelent 1915. évi szeptember hó 7-én. MAGY. KIR SZABADALMI ff il g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67975. szám. V/c. OSZTÁLY. Vezérmtt gőzgépek számára. BROWN WILLIAM SHERMAN MÉRNÖK KNOXVILLEBEN. A bejelentés napja 1914 májas hó 4-ike. Elsőbbsége 1913 májas hó 12-ike. Jelen találmány tárgya főkép berende­zés a mozgásnak gőzmozdony hajtókere­kének for^atty újáról a kormányműre való átviteléhez, mely a gőzt a henger­hez vezeti és célja egyszerű, könnyen hozzáférhető berendezést létesíteni, mely­nél holtjáratból vagy a forgattyú lökései­ből származó szabálytalanságok a vezérlő mozgásokban elkcrűltetnek. A mellékelt rajzban az 1. ábrán a mozdony egyik oldalán levő rudazat oldalnézetben látható, melynél egyes részek le vannak törve, a 2. ábrán az 1. ábrához tartozó fölül­nézet van bemutatva, a 3. ábrán a 2. ábra 3—3 vonala szerint vett metszet, jobb oldalról tekintve, lát­ható, a 4. ábrán a 2. ábra 4—4 vonala szerint vett metszet, a nyil irányában tekintve, van bemutatva, az 5. ábrán a híd fölülnézete látható, me­lyen egy lengő rész van ágyazva, a 6. ábrán a bíd oldalnézete van bemu­tatva, a 7. ábrán az 1. ábra 7—7 vonala szerint vett metszet, balról tekintve, a 8. ábrán ágyazás és támaszkép szolgáló elemnek nézete, a 9. ábrán az 1. ábrának megfelelő foga­natosilásnak változata oldalnézetben, a 10. ábrán a 9. ábra 10—10 vonala sze­rint vett metszet, balról tekintve, van be­mutatva ; a 11. és 12. ábrákon egy további fogana­tosítási alak, a 13. és 14. ábrákon pedig egy negyedik foganatosítási alak van bemutatva. Az (1) rúd (9. ábra) a rajzban föl nem tflnletett kormányszervhez vezet. A gép teresztfeje ismert módon a (2) párhuza­mos vezeték által tartatik, mely a (3) tarlóhoz van erősítve. A (4) tolórúd a (D) hajlókerék (5) forgatlyúcsapjára hat. Az (5) főforgattyűval a (6) kormányfor­gattyú van helytállóan összekötve, mely a főforgattyúnalc 90°-kal előresiet. A (6) kormányforgattyúhoz csuklósan van csa­tolva a (7) kormányrúd. A mozdony (A) keretén van ágyazva a (B) híd, mely a (8) merevítő laptól, melyre a (3) tartó van alkalmazva, a (10) keresztmerevítésig ér és a merevítő la­pokkal (9) csapok útján van összecsava­rolva. A hid függélyesen áthajlított végek­kel ellátott fekvő lemezből áll (5. és 6. ábrák). A híd hátsó végén egyoldalú (11) ka-

Next

/
Thumbnails
Contents