67772. lajstromszámú szabadalom • Eljárás értékes termékek előállítására vinilesztrekből

' Megjelent 1915 évi augusztus hó 18-én. MAÜY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67772. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás értékes termékek előállítására vinilészterekből. CHEM1SCHE FABKIK GBIESHEIM-ELEKTRON CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1914 julius hó 2-ika Azt találtuk, hogy ha orgános vinilészte­reket magukban, vagy egymással vagy halo­génvinillel elegyítve polimerizálunk, értékes masszákat állíthatunk elő, amelyek, a ki­indulási anyagnak és a munkaföltételek­nek megfelelően, különböző tulajdonságokkal bírnak. így ha vinilésztereket, pl. vinilacetátot vagy vinilmonoklóracetátot fény behatásá­nak teszünk ki, közvetlenül szilárd, színte­len, üvegtisztaságú masszákat kapunk, ame­lyek kiváló sajátságaik folytán iparilag köz­vetlenül értékesíthetők és a celluloid vagy hasonló anyagok kitűnő pótlóanyagainak bi­zonyultak. A vinilészterek polimerizálását azonban más módon, pl. hevítés vagy hevítés és fény behatása segélyével is előidézhetjük. Azt találtuk továbbá, hogy a polimerizá­,lás katalitikusan ható anyagok segélyével rendkívül gyorsítható. Katalizátorok gyanánt pl. az orgános szuperoxidok (az ozonidok), oxigénnel vagy oxigént leadó anyagokkal kapcsolatban az orgános savanhidridek per­borátok, perkarbonátok, valamint bizonyos fémoxidok, pl. ezüstoxid jönnek tekintetbe. A tekintetbe jövő katalizátorok egyrészt gyorsítólag hatnak a reakcióra, míg más­részt a kapott polimerizációs termékek tu lajdonságait többé-kevésbbé befolyásolják. Ezáltal módunkban áll adott esetekben bi­zonyos katalizátorok alkalmazásával a ter­mékek tulajdonságait módosítani. 1. példa. Ecetsavvinilésztert vagy monoklórece'sav­vinilésztert alkalmas . edényben a közvetlen napfénynek vagy valamely mesterséges fény­forrás, pl. higanygőz-lámpa sugarainak te­szünk ki. A megvilágítás erőssége és az uralkozó hőmérséklet szerint többé-kevésbbé gyorsan képződő polimerizációs termékek szilárd, színtelen ós átlátszó, teljesen szag­talán, celluloidszerű masszák, amelyek esz­tergályozás, gyalulás vagy másefféle mű­velet útján közvetlenül használati tárgyakra dolgozhatók föl. A kapott szilárd masszák forró vízben plasztikusakká is tehetők és ilyen állapotukban formálhaték. Kihűlés után a massza ismét teljesen merevvé vá­lik. Különös hatások elérésére az észterek­hez, mielőtt azokat fény behatásának ten­nők ki, megfelelő anyagokat, pl. kámfort, festőanyagokat stb. adhatunk. 2. példa: 1 kg. klórecetsavvinilészterhez 0'5—1 g. benzilszuperoxidot adunk és az elegyet vissza-

Next

/
Thumbnails
Contents