67772. lajstromszámú szabadalom • Eljárás értékes termékek előállítására vinilesztrekből

folyásra állított hűtővel ellátott, tágas edény- i ben óvatosan melegítjük. 80—100°-on, a ! hőmérséklet gyors emelkedése közben be­következik a polimerizációs folyamat és ekkor a reakcióedény hűtéséről kell gon­doskodnunk. A folyamat kissé rohamos le­folyását azáltal lassíthatjuk, hogy a reakció­folyadékot előzőleg valamely indifferens oldószerrel hígítjuk; erre a célra a jelen példa esetén pl. kb. 300 g. klórbenzolt al­kalmazhatunk. A reakciótermék nehezen folyó szörp, amelyet különböző módon dolgozhatunk föl: így pl. ha a higítószer nélkül kapott ször­pöt fény behatásának tesszük ki, igen rövid idő alatt a fönt ismertetett értékes masszá­kat kapjuk azáltal, hogy ekkor a még vál­tozatlanul megmaradt vinilészter is polime­rizálódik. A szilárd masszákat továbbá az­által is előállíthatjuk, hogy a változatlanul megmaradt vinilésztert és az esetleg hozzá­adott higítóésztereket vákuumban ledesztil­láljuk. A polimerizálás útján keletkező masszák pl. közvetlenül úgy dolgozhatók föl bizo­nyos használati tárgyakra, amint azok a polimerizációs folyamatnál képződnek. így pl. kész használati tárgyakhoz juthatunk azáltal, hogy a vinilészterek polimerizálását alkalmas, pl. üvegből készült alakmintában foganatosítjuk. Ily módon közvetlenül az illető alakmintának megfelelő tárgyat, pl. ernyőnyelet, vagy másefféiét kapunk. Azonban oly módon is járhatunk el, hogy előbb a masszákat állítjuk elő és ezeket azután bizonyos tárgyakra dolgozzuk föl. A masszák meglágyítása és az oldószernek újból elpárologtatása útján módunkban áll a termékeket tetszőlegesen alakítani. Ha a polimerizációs termékeket pl. mele­gítés-által lágyítjuk meg, akkor ezeket a legkülönbözőbb módon munkálhatjuk meg. A meglágyított masszák gyúrhatok, henge­relhetők, komprimáihatók, szálakká húzha­tók, stb. A masszákat hozaganyagokkal ke­verhetjük, lemezekké vagy filmekké henge­relhetjük, vagy sajtolás útján különböző mó­don alakított tárgyakra, pl. gombokra, haj­díszre és máseffélére dolgozhatjuk föl. i A kapott szilárd masszák, akár közvetle­! nül, polimerizálás, akár pedig a polimerizá­ciós termék sajátos kezelése útján állíttat­tak elő, vágás, fűrészelés, reszelés és más­efféle segélyével munkáihatók meg. A szilárd polimerizációs termékekből elő­állított tárgyak éppen úgy, mint a celluloid, alkalmas oldószerrel, pl, acetönnal, epiklór­hidrinnel vagy magukkal a megfelelő vinil­észterekkel való bekenés útján fényezhetők és egymáshoz ragaszthatók. A polimerizációs termékeknek alkalmas oldószerekben való föloldása és az oldószer elgőzölögtetése vagy elpárolgása útján, szin­tén különböző használati tárgyakat, pl. fil­meket állíthatunk elő. Továbbá oly módon is járhatunk el, hogy a vinilészterek töké­letlen polimerizálása által kapott erősen viszkózus oldatból a polimerizációs termé­ket lecsapószerekkel, mint pl. alkohollal vagy éterre] plasztikus massza alakjában választhatjuk ki és ezt azután használati tárgyakra tovább dolgozhatjuk föl. A visz­kózus oldatnak lecsapófolyadékban való fo­nása által pedig, a polimerizációs terméket szálak alakjában állíthatjuk elő. •, Különböző alkalmas anyagok, mint orgá­nos savak, alkoholok, észterek (pl. cellulóze­acetát is), olajok, poralakú anyagok, mint pl. ZnO stb. hozzáadása útján a kapott massza tulajdonságai még sokféleképen vál­toztathatók. így pl. üvegszerű masszák he­lyett lágy és hajlítható masszákat is előállít­hatunk. Alkalmas festőanyagok hozzáadásá­val kívánt színhatással biró masszákat, illetve tárgyakat is készíthetünk. A hozagokat a masszába a polimerizációs folyamat előtt vagy eközben keverhetjük; azonban oly módon is járhatunk el, hogy a hozagokat a már kész polimerizációs termékekhez ke­verjük. ' Minthogy a szilárd polimerizációs termé­kek az elektromosságot igen rosszul veze­tik, ezek szigetelőanyag gyanánt is használ­hatók. Ezen termékek különös előnye abban áll, hogy a találmány szerinti polimerizációs ter­mékből előállított tárgyak a legkülönbözőbb,

Next

/
Thumbnails
Contents