67763. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas abroncs járművek kerekei számára

' Megjelent 1915 évi augusztus hó 18-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67763. szám. XX/c. OSZTÁLY. Rugalmas abroncs jármüvek kerekei számára. BUSCAGLIA BAPTISTE ÉPÍTÉSZ LAUSANNEBAN. A bejelentés napja 1914 május, hó 22-ike. Elsőbbsége 1913 május hó 23-ika. Jelen találmány tárgya járművek kerekei számára való rugalmas abroncs, mely olyan hullámos fémlemezekből, pl. acéllemezekből van összeállítva, melyek egymással a hul­lámok tetején szögecsek útján vannak összekötve. A jelen találmány értelmében a szalagok hullámai, legalább is azok, ame­lyek az abroncs kerületi részét teszik, úgy vannak kiképezve, hogy a hullámok között létrejövő cellákban egymással szem­ben elrendezett szögecsek az abroncs ke­rületére kifejtett erős nyomás alkalmával egymáshoz támaszkodhatnak. Az abroncs­nak nyomásnak kitett része által kifejtett ellenállása tehát gyorsan megnövekszik anélkül, hogy rugalmas voltát elveszítené. Az abroncs alakváltozásai folytán föllépő rugalmas ellenállásnak az alakváltozások nagyságával való ezen megnövekedése le­hetővé teszi, hogy a szalagok vastagságát aránylag kicsinynek vehetjük úgy, hogy a szalagok igen rugalmasok lesznek és ilyen formán elérjük, hogy az abroncsot hordozó kerék tengelye lazán van fölfüggesztve és mindazonáltal azon lökések, melyeknek az a törekvésük, hogy ezen tengelyre átvites­senek, jól letompíttatnak, míg a rugós ab­roncsok szokásos elrendezéseinél avégből, hogy a rugók túlságos meghajlását meg-i akadályozzák, kénytelenek voltak ez utób­biakat oly erősre méretezni, hogy a föl­függesztés merevvé vált. Oly célból, hogy az abroncs és a szalagok egymással való összekötésének tartóssága biztosíttassék, a szalagok előnyösen úgy lehetnek kiképezve, hogy azok hullámainak teteje a szögecBek által összekötött egyenes részekből ál!> amelyek között a szalagoknak görbe részei vannak jelen, melyek az abroncs működése­közben áthajlanak. Ezen egyenesvonalú ré­szek meg lehetnek erősítve és olyan egy­másba illeszkedő részek, melyek az abroncs ellenállását növelik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakjait tünteti föl. Az 1. ábra részleges oldalnézete egy foga­natosítási alaknak, melynek bizonyos rész­leteit nagyobb léptékben a 2. és 3. ábrák mutatják. A 4. ábra metszet a 3. ábra A—B vonala szerint, az 5. ábra pedig a .4. ábra C—D vonala szerint. A 6. ábra egy változatot mutat, mig a 7. ésj 8. ábrák a lemezeket összekötő szögecsek két foganatosítási alakjának met­szeteit tüntetik föl.

Next

/
Thumbnails
Contents