67743. lajstromszámú szabadalom • Áramlási mótor

Megjelent 1915. évi augusztus lió 10-én. MAGY. jggKv IvIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67748. szám. V/d/3. OSZTÁLY­Áramlási mótor. COOK MAURICE MORLEY GYÁROS SPOKANEBEN (É. A. E. Á.). A bejelentés napja 1914 április hó 28-ika. Jelen találmány motorra vonatkozik, mely áramló folyadékban alkalmazva, az áramlás által mozgásba hozatik és ezáltal munka­gépeket hajt vagy másféle erőátvitelt tel­jesít. A találmány egyik ismérve a tok elren­dezésében áll, mely az átáramló folyadékot csakis a tok bizonyos részén való átáram­lásra kényszeríti, úgy hogy a lapátok, me­lyekre a folyadék behat, visszamozgásuk közben csakis levegőt és nem folyadékot tartalmazó tokrészen haladnak át. Ezáltal az áramlási energia ezen lapátok hajtására tel­jesen kihasználtatik. A motort továbbá az jellemzi, hogy a tokban a lapátokra ható áramlás egy hely fölé irányul, úgy hogy az egész folyadék­tömeg a lapátfölületek fölé hajtatik, mimel­lett az átáramlási keresztmetszet csökken és ennek folytán a sebesség növekszik. Az átáramló folyadék a lapátnak mindig ugyanazon oldalára hat. Minthogy a lapátok kör- vagy ehhez hasonló alakú pályán mo­zognak, azokat tengelyük körül egyszer el kell forgatni, hogy a kezdeti helyzetbe való visszaérkezésüknél megint ugyanazon fölü­letük legyen az áramlás behatásának kitéve. A toknak egy része tehát úgy van kiké­pezve, "hogy a tokfal mentén áramló folya­dék az egyik helyen a lapátokra hirtelen taszító mozgást, ill. erős hullámot idéz .elő és ezáltal azokat hossztengelyük körül ki­lengeti. A lapátok csapágyaikban lengethe­tően vannak ágyazva és ezen lapátok moz­gásai karok által befolyásoltatnak, melyek a mozgás egy része közben a lapátok hát­falaira támaszkodnak, a lapátok visszamoz­gásánál azonban befolyást nem gyakorolnak. Az átáramlási keresztmetszet csökkenté­sére szolgáló berendezés a tokban élrende­zett válaszfalból ál). Ez a fal nemcsak a keresztmetszet csökkentésére való, hanem a tokot két részre osztja, melyek egyikén át a folyadék áramlik; másika pedig a lapátok visszavezetésére való és csak leve­gőt tartalmaz. A rajzokon a találmánybeli berendezés példaképeni foganatosítási alakja van föl­tüntetve; az 1. ábra ily motornak oldalnézete, a 2. ábra ugyanannak fölülnézete, melyen a födél részben le van véve, a 3. ábra a mótor függélyes hosszmetszete, a 2. ábra 3—3 vonala szerint, a 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti harántmetszet, az 5. ábra a válaszfal metszete a 2. ábra 5—5 vonala szerint, a

Next

/
Thumbnails
Contents