67576. lajstromszámú szabadalom • Adagolókészülék tüzelésekhez

Mesrlelent 1915. évi julius hó »24-én. MAGY. gft* KIR. SZABADALMI MSB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67576. szám. II/C. OSZTÁLY. Adagolókészülék tüzelésekhez. ANSCHÜTZ CARL GYÁROS L1EGNITZBEN. A bejelentés napja 1914 március hó 16-ika. A találmány tárgya adagolókészülék tüzelésekhez, különösen körkemencékhez. A találmány értelmében egy szénnel töltött tartályból szabályozott időközök­benmeghatározottszénmennyiségek önmű­ködően a tüzelési helyhez bevezettetnek. A széntartály változó tartalma szerint a mozgással szemben kflejtett ellenálláshoz a hajtóerő önműködően alkalmazkodik úgy, hogy hosszabb időtartam alatt egyenletes szénhozzávezetés létesíttetik. i A mellékelt rajz különböző kiviteli alakokat tüntet föl. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett készülék­nél az (a) szén a körkeresztmetszetű (b) tartályban fekszik. A (b) tartály közepén a csőalakú (c) tolattyú van elrendezve, mely két láncszerű (d) szabályozó súly­lyal van terhelve. A (c) tolattyú az (e) drótkötél útján két (f) görgőn át egy ho­mokkal töltött (h) tartállyal van össze­kötve, mely ellensúly gyanánt szolgál. A homok a (h) tartályból az (i) fenéknyílá­son át lassan lefelé ömlik. Ezáltal a (h) tartály könnyebb lesz úgy, hogy a (c) tolattyú túlysúlyba kerül és lesülyed. A (c) tolattyú sülyedése által a (d) láncok hatósúlya kisebb lesz úgy, hogy a (c) to­lattyú túlsúlya elvész. A (c) tolattyú te­hát csak a (h) homoktartály ürülésénelc mértékében sülyedhet. A (c) tolattyú sü-' lyedésekor az (a) szén oldaltámasztékát elveszti, a nyíl irányában lecsúszik és a csőszerű (c) tolattyún át lefelé a kör­kemence tűzcsatornájába esik. A 3. ábra szerinti készüléknél az üzem lefolyása ugyanaz. Az ellensúly itt azon­ban egy minden oldalról zárt, dobalakú (n) tartályból áll, mely az (o) tengely kö-i rül elfordulhat. A dobban a gyűrűalakú (p) csatorna van elrendezve, mely rész­ben az (m) vízzel van töltve. A (p) csa­tornában a (q) fal van kiképezve, mely a kis (r) nyílással van ellátva. Ha az (m) víz az (n) dobban a rajzon íöltüntetett helyzetben van, úgy a (q) fal (r) nyílásán át lassan a másik oldalra ömlik át. Ab­ban a mérlékben, amint a víz átömlik forgatónyomatéka csökken, a (c) tolattyú sülyed és a szenet a (b) tartályból az (1) tüzelési helyhez engedi esni. Az (n) dob­fal részleges (s) vastagítása a (c) tolattyú súlyát kiegyensúlyozza. A 4. és 5. ábra szerint a (b) széntar­tály négyszögletes és a (c) tolattyú sík lap. A szén a (c) tolattyú és a (h) ho­moktartály közötti téren át az (1) tüze­lési helyhez esik.

Next

/
Thumbnails
Contents