67298. lajstromszámú szabadalom • Kondenzvízkiürítő berendezés vasúti kocsik gőzfűtéseihez

Megjelent 1915. évi junius hó 35-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67298. szám. V/b. OSZTÁLY. Kondenzvízkiürítő berendezés vasúti kocsik gőzfűtéseihez. ALEX. FRIEDMANN CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1914 márcins hó 4-ike. Találmányunk oly kondenzvízkiürítő be­rendezésekre vonatkozik, melyeknél a ki­ürítő szelepre a kilépő gőz- vagy víztöme­gek által befolyásolt kiterjeszkedő test hat, melynek állandó melegfogyasztással kell bírnia, mivel különben az, a gőzkiáramlás megszűnésekor, nem húzódnék össze. Ily kiürítő berendezéseknél tehát a toknak, amelyben a kiterjeszkedő test el van he­lyezve, a melegnek a belső részből való elvezetését könnyen lehetővé kell tennie. A rendesen vasból vagy fémből készített tokok ezért nincsenek elszigetelve és így a tok falai, úgy belül mint kívül, a külső hő­mérséklettől nem nagyon eltérő hőmérsék­lettel bírnak. Ha a kondenzvízkiürítő beren­dezések, mint pl. vasúti kocsik fűtőberen­dezéseinél, a szabadban vannak elrendezve, erős fagynál a tok belsejében jég képződ­het, a kondenzvíznek és a fáradt gőznek a tokból a szabadba való vezetésére szolgáló kiömlő nyílás eltömődhet' és ezáltal a ki­ürítő berendezés működésen kívül jöhet. Ezen hátrányt, találmányunk szerint, az­által küszöböljük ki, hogy a kiürítő szelep­ből kilépő víz- és gőztömegek, a kiterjesz­kedő testhez vezető útjukban, nyílással el­látott téren áramolnak keresztül, melynek falai, melegveszteségek ellenében, védve vannak, mimellett a víztömegek a nyíláson keresztül eltávozhatnak. A berendezés ezen teret képező részének lehűtése kisugárzás és fölületéről az atmoszférába való meleg­átmenet, valamint a kiterjeszkedő test tok­jára való melegátmenet útján történik. A tekintetbe jövő külső hőmérsékletek nagy­sága szerint a berendezés ezen része többé­kevésbbé tökéletesen szigetelhető. Ott, ahol a kiürítő berendezés igen nagy fagy ese­tén, a szabadban nyer alkalmazást, nem­csak a levegő által körülvett külső fölüle­teket, hanem a kiürítő berendezés ezen része és a kiterjeszkedő test tokja között levő érintkezési fölületet is el kell szige­telni. Ahol fagypont alatti hőmérsékletek fordulnak elő, különösen nagy fagy azon­ban nincs, ott elegendő, ha a kiürítő be­rendezés ezen részétől a kiterjeszkedő test tokjához való átmenet kisebb falkereszt­metszettel bír, ennélfogva a melegátadás lassabban történik. A csatolt rajzon a berendezés két, példa­képen vett foganatosítási alakja van föl­tüntetve, és pedig: az 1. ábra oly fogana­tosítási alakot tüntet föl, melynél a beren­dezésnek a védett teret képező része, a küllevegőnek való melegleadás ellenében szigeteléssel, a kiterjeszkedő test tokjához

Next

/
Thumbnails
Contents