67277. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kondenzációs gőzgépek kipuffogó vezetékének önműködő be- és kikapcsolására

«*"*!p9íwyí'T^ W^'M1 """""""f" . Megjelent 1915. évi junius hó 25-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 67277. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Berendezés kondenzátoros gőzgépek kipuffogó vezetékének önműködő be- és kikapcsolására. ádám miklós gépész alsó zorlenczen. A bejelentés napja 1914 április hó 3-ika. A jelen találmány tárgya oly berende­zés, amely a gőzgép kipuffogó vezetékét •önműködően megnyitja, ha a kondenzá­tor bármely okból fölmondja a szolgá­latot, ellenben a kipuffogó vezetéket is­mét önműködően elzárja, ha a konden­zátor újból rendesen működik. A talál­mány lényege abban áll, hogy a kipuffogó vezeték két ágra van osztva, s az egyik ágba egy biztosító szelep van iktatva, mely ezen vezetékágat rendes körülmé­nyek között zárva tartja, azonban a kon­denzátor nyomásának bizonyos határon túl való emelkedésekor megnyílik és a gőzt a szabadba bocsátja. Hogy a gép állan­dóan ltipuffogásra is dolgozhasson, a ki­puffogó vezeték másik ágába egy kézi szelep van iktatva, mely nyitott helyze­tében a gőzt állandóan a szabadba bo­csátja. A találmány szerinti berendezésnek egy példaképeni kiviteli alakját a mellé­kelt rajz tünteti föl hosszmetszetben. Az alacsony nyomású hengertől jövő {a) vezeték a (b) kondenzátor és (c) ki­puffogó vezetékre ágazik szét, amely utóbbiak (d) és (e) kézi szelepekkel van­nak ellátva. A föltüntetett kivitelnél a (c) kipuffogó vezetékbe az (e) szelep mögött egy (f) henger van iktatva, mely hossz­irányban a (g) válaszfal segélyével két (h) és (i) kamrára van osztva. Az egyik kamra a (d) és (e) szelepekhez hasonló (j) szelep segélyével zárható vagy nyit­ható, míg a másik kamrában a már em­lített (k) biztosító szelep foglal helyet, mely a föltűntetett esetben rúgóval van megterhelve. A berendezés működési módja az elő­adottakból könnyen megérthető. Ha a (d) szelep zárva, az (e) és (j) szelep pedig nyitva van, akkor a gőzgép szabad ki­puffogással dolgozik, míg ha az (e) és (j) szelep zárva, a (d) szelep pedig nyitva van, akkor a fáradt gőz a kondenzá­torba áramlik. A (k) biztosító szelep, mely rendes körülmények között a (h) kamrát elzárja, akkor jön működésbe, ha a (d) és (e) szelepnek nyitott, a (j) szelepnek pedig zárt helyzetében, tehát amidőn a gőz rendes üzemnél a konden­zátorba áramlik, a kondenzátor föl­mondja a szolgálatot és ennek folytán az emelkedő gőznyomás a (k) szelepet megnyitja. A fáradt gőz ekkor a (k) sze­lepen és a kifuvató vezetéken át mind-

Next

/
Thumbnails
Contents