67159. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tokba gázmentesen bezárt munkagépek elektromos hajtására

Megjelent 1915. évi junius hó 301-én. MAGY. jjg^ KÍR. SZABADALMI JBFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67159. szám. VII/g. OSZTÁLY. Berendezés tokba gázmentesen bezárt munkagép elektromótoros hajtására. GRAEMIGER BENJÁMIN OKLEVELES MÉRNÖK ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1914 április hó 9-ike. Elsőbbsége 1914 január hó 10-ike. A találmány tárgya oly berendezésre vo­natkozik, a melynél tokba zárt munkagép hajtására elektromotor szolgál és és amely­nél a mótor forgó és álló része a tok ré­szét képező, a villamosságot lehetőleg rosz­szul vezető fal útján egymástól gázmente­sen el van választva. A találmány értel­mében a mótor említett részeinek elválasz­tására szolgáló fal a villamosságot nagyon rosszul vezető, nagy szilárdságú mágnesez­hető fémötvözetből készül. Különösen alkal­mas ezen célra oly különleges acél,amely mág­nesezhető és a villamosságot rosszul vezeti. Az a föladat, a mely szerint tokba telje­sen bezárt munkagép tömítőszelence alkal­mazása nélkül elektromotor segélyével haj­tandó, lényegileg egyszerű módon úgy old­ható meg, hogy a mótor forgó részét a haj­tandó géppel a tokba helyezzük, a mótor forgó és álló része közzé pedig a tok ré­szét képező falat rendezünk el. A megol­dás nehézsége azonban az elválasztó fal anyagának helyes választásában rejlik. E tekintetben a következő körülményekre kell tekintettel lenni: az anyag villamos vezető képessége lehetőleg kicsiny legyen, hogy a falban indukció folytán föllépő ára­mok és az ezáltal okozott energiavesztes­ségek csekélyek legyenek. I Az anyagnak továbbá nagyon szilárdnak kell lennie, hogy a fal vastagsága lehetőleg kis méretet kapjon; mert minél vékonyabb a fal, annál kisebbek az örvénylőáramok okozta vesztességek. Az ezirányban végzett kutatások és szá­mítások arra az eredményre vezettek, hogy vannak olyan fémötvözetek, a melyek faj­lagos villamos ellenállása kedvező szilárd­sági viszonyok mellett oly nagy, hogy azok a válaszfal anyagául föhasználhatók. Az ör­vénylőáramok okozta vesztességek emellett természetesen meg nem szűnnek, azonban oly mértékre csökkennek, a mely mellett a berendezés gyakorlati alkalmazása lehetővé válik. Az eddigi kísérletekkel szemben nem szükséges tehát a válaszfal számára való anyagot a tulajdonképeni nem vezetők (keménygumi, fiber és máseffélék) között keresni. Az ilyen anyagból való válaszfala­kat szilárdság és tömítés szempontjából mindig oly vastagra kellene választani, hogy ilyen motorok a forgó és álló rész közötti nagy távolság miatt a gyakorlati követelményeknek aligha felelnének meg. Nehézséggel jár ezenkívül ilyen anyago­kat a tok egyéb részeivel tömören össze­kötni. Ez a kérdés fémeknél sokkal köny­nyebben és biztosabban oldható meg, mint-

Next

/
Thumbnails
Contents