67159. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tokba gázmentesen bezárt munkagépek elektromos hajtására

hogy azok forrasztás vagy hegesztés útján egyesíthetők a tokkal. Az ismeretes rossz vezető, nagy szilárd­ságú fémötvözetek között a mágnesezhető és gyakorlatilag véve nem mágnesezhető •ötvözetek között választhatunk. Ha a fal anyaga nem mágnesezhető, akkor ezen fal alkalmazása folytán a fal vastag­ságának megfelelően növekedik a mo­tor légrése. A mágnesező áram tehát ez esetben nagyobb lesz, mint azoknál a gépeknél, a melyeknél egyébként csekély rés talál alkalmazást. A motort meghatáro­zott teljesítmény számára nagyobbra kell építeni, mint a rendes körülmények között. Hozzájárul ehhez, hogy a hatásfok és (forgó áramú motoroknál) a teljesítménytényező rosszabbodik. Ha ezzel szemben a válaszfal anyaga gyanánt mágnesezhető fémet alkalmazunk, akkor első sorban a mágneses szóródás az álló részben kedvezőbbé válik, vagyis a mágnesező áram itt is nagyobb lesz. A kö­vetkezmények lényegileg ugyanazok, mint nem mágnesezhető fém esetén. A fentiek­ből ugyan az tűnik ki, hogy egyébként azo­nos körülmények között (egyenlő falvastag­ság és egyenlő villamos ellenállás mellett) az elérhető hatásfok és teljesítménytényező nem mágnesezhető és mágnesezhető anyag­ból való fal esetén egymástól nem nagy mértékbenkülönböznek, mágnesezhető anyag­nál azonban a teljesítménytényező és hatás­fok legnagyobb értékei a magasabb induk­ció, tehát nagyobb terhelés körzetében fek­szenek, mint nem mágnesezhető anyag al­kalmazása esetén. Más szóval mágnesezhető anyagból való fal alkalmazásánál a mótor jobban hasznosítható vagy meghatározott teljesítmény számára kisebb, könnyebb és így olcsóbb lehet. Azon körülmény folytán, hogy a válaszfal anyaga gyanánt nem mágne­sezhető anyag helyett mágnesezhető anyag alkalmazható, valamely meghatározott al­kalmazási cél számára legmegfelelőbb fém­ötvözet választása tekintetében szabadabb kezet nyerünk és így messzebbmenő köve­telményeknek lehet eleget tenni, például a bezárt gázok, gőzök vagy folyadékok vegyi behatása, valamint szilárdság, szivóság és megmunkálhatóság tekintetében is. Mágnesezhető anyag alkalmazásánál elő­nyös, ha a válaszfal és az álló rész furata között kis légrést alkalmazunk. A szóródás ezáltal meg van nehezítve. Nagy ellenállású és nagy szilárdságú mágnesezhető fémötvözetek gyanánt például a következőket említjük meg: nagy száza­lékos mangánacél; ez tulajdonképen nem mágnesezhető, azonban alkalmas hőkezelés révén mágnesezhetővé válik; továbbá5%-os sziciliumacél és nagy százalékos nikkelacél, a mely a hőkezelés módja szerint mágne­sezhetővé vagy nem mágnesezhetővé tehető. A mellékelt rajzon a találmány egy foga­natosítási alakja példaképen vázlatosan van föltüatetve. Az 1. ábra forgó áramú motort ábrázol, amely (g) tokba teljesen bezárt, a rajzban föl nem tüntetett munkagépet hajt. A mótor (s) álló részébe a (h) hüvely van helyezve, amely a villa,mosságot rosszul vezető, nagy szilárd­ságú mágnesezhető fémötvözetből készül. Ez a hüvely például (A)-nál gázmentesen van az (s) álló részhez forrasztva, míg maga az állórész (B)-nél ugyancsak gázmentesen van a (g) tokkal egyesítve. A rövidre zárt horgony gyanánt kiképezett (r) forgó rész ugyanazon térbe van zárva, mint a hajtandó gép és ennek az (L) csapágyban fekvő (w) tengelyére van ékelve. A szóródás csökkentése végett a (h) hü­vely nem szorosan, hanem csekély játékkal van az (s) állórész furatába illesztve. Ezt a 2. ábra nagyobb léptékben mutatja. A 2. ábra az (s) állórészt, a (h) hüvelyt és az (r) forgó részt a tengelyre merőleges metszetben szemlélteti. Ezen ábrából vilá­gosan látható, hogy az (s) álló rész és a (h) hüvely között fémes érintkezés nincsen. A közöttük lévő légrés papirréteggel, máz­bevonattal vagy máseffélével tölthető ki. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés tokba gázmentesen bezárt munkagépnek, például jéggép kompresz­szorának elektromotor útján való hajtá-

Next

/
Thumbnails
Contents