67034. lajstromszámú szabadalom • Vegyi vagy fémkohászati műveletek céljaira való kemence

Megjelent 1915. évi május hó '21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IIm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67084. szám. tV/i. OSZTÁLY. Vegyi vagy fémkohászati műveletek céljaira való kemence. BARTHELMESS EMIL MÉRNÖK RAJNA/" NEUSSBAN. A bejelentés napja 1914 julius hó 15-ike. Elsőbbsége 1913 julius hó 26-ika. A vegyi vagy fémkohászali műveletek ; végrehajtására kemencék vagy hevíthető j tarlányok szolgálnak, melyeknek belse- j jében a tetszőleges halmazállapotú anya­gok a hőfok emelkedésekor vegyületekbe mennek át. A reakció intenzitása és ígfi az ilyen folyamatok tartama is nemcsak a hőmérséklettől, hanem a nyomástól is fflgg és a tapasztalás szerint épen ma­gas nyomások alkalmazásánál néhány perc alatt oly vegyületek létesülnek, me­lyek rendes nyomás mellett órákat kivan­nak vagy egyáltalában létre sem jönnek. Az ilyen műveleteknek kemencében nyomás alatt történő technikai végre­hajtásához természetesen csak erős tar­tányok — mint amilyenek pl. a gőz­kazánok — vehetők tekintetbe, azonban a tartányok, még ha a legjobb anyag­ból pl. nikkelacélból készülnek is, a ma­gas nyomás és magas hőfok egyidejű i hatását nem bírják ki, úgy, hogy már aránylag alacsony határnál is számolni kell a robbanás veszélyével. A találmány tárgya oly kemence, mely­nek külső köpenye telszés szerinti magas nyomásra van szerkesztve, belül pedig a kemencében uralkodó hőfok hatása ellen szigetelő réteggel van megvédve. A ke­mencében végzendő műveletekhez szük­séges hő magában a kemencében fej­lesztetik vagy tetszőleges módon a ke­mence belsejébe vezettetik anélkül, hogy ezáltal a nyomásra igénybe vett külső köpeny hőfoka lényegesen emelkednék. A jelen kemenceszerkezelre tehát jel­lemző, hogy a nyomásra igénybe vett külső köpeny nemcsak hogy a kemen­cében levő anyaghoz vezetendő hőmeny­nyiség átvitelekor van teljesen kikap­csolva, hanem az anyagban levő hő ha­tása ellen is annyira meg van védve a szigetelő réteg által, hogy a köpeny anyagának szilárdság tekintetében való megváltozásától nem kell tartanunk. A kemence helytálló, vagy pedig a benne levő anyag egyenletes hevítése és tovamozgatása céljából forgatható is lehet és időszakos töltések esetében tar-i tány gyanánt, folytonos üzemnél pedig forgócső gyanánt lehet kiképezve. A külső köpeny bélelésére tűzbiztos vagy tűzálló anyagok, mint silex, cha­motte, porcellán, aszbeszt vagy hason­lók alkalmazhatók, vagy pedig ezek helyeit célszerűen légrétegek vagy lég­üres közbenső terek rendezhetők el. i Az anyagok bevezetése jól záródó

Next

/
Thumbnails
Contents