67034. lajstromszámú szabadalom • Vegyi vagy fémkohászati műveletek céljaira való kemence

töltőnyílásokon át történik és pedig forgó kemencéknél legcélszerűbben középen, tömszelencék, kulisszák, szelepek vagy 'hasonló szerkezetek alkalmazásával kap­csolatban. A bevezetés időszakos vagy folytonos lehet a tekintetbe jövő töltő­anyag és a nyomást előidéző gáz termé­szete szerint. A kemencében szükséges hő annak bel­sejében valamilyen elégetési művelettel létesíthető vagy elektromos energia alak­jában vezethető be a lángívek, izzólestek stb. segélyével alakítható át hővé. Ala­csonyabbhőfokokhoz túlhevített gőzökkel, gázokkal, folyadékokkal stb. táplált fűtő­kigyók is elegendők. A mellékelt rajzon az ilyen kemen­cének egy kiviteli példája van föltün­tetve, mely nyugvásai közben időszako­san töltetik meg, azonban a nyomás és hő bevezetése után forgó kemence gya­nánt. működik, míg a művelet befejez­tével és a belső túlnyomás kibocsátásá­val önműködően és egyenletesen kiürül. A nyomásra igénybevett hengeralakú (a) tartány egy központosán elrendezett, a tartány mindkét homlokfalából kiálló (b) csővel van ellátva, mely a (c) ágyakban forog és a (d) homlokkerékpár, továbbá az (e) előtéttengely s a szilárd (f) tárcsa és a forgásirány megváltoztatása céljából párhuzamos és keresztezett szíjakra be­rendezett (g) laza tárcsák segélyével haj tátik. Az (a) tartány belül hőszigetelő (h) réteggel bír, melyet a kemence belseje felé a második (i) köpeny véd. A beöntő nyílást a (k) födél, a kibocsátó nyílást pedig az (1) födél zárja el, míg a (b) cső másik vége, illetve a forgócsap (m) gáz­kamrává van kiképezve, melybe az (o) tömszelenczén átvezetett (n) csövön szo- ; ríttatik be az üzemnyomás létesítéséhez szükséges gáz, melyet a (p) csövek a kemence terében szétosztanak. A (p) csö­vekben az elektromos áram által izzásba hozandó (q) silundpálcák vannak elhe­lyezve, melyekhez az áram a kemence külső oldalán elrendezett (r) csúszógyűrűk és (s) kontaktuskefék segélyével vezet­tetik. Az (a) tartány és (b) cső belsejében (t) és (u) csigák vannak elrendezve, melyek­nek egyike jobb, másika pedig bal me­netű. Mindkét csiga a (v) nyílásnál vég­ződik, mely a (b) cső belseje és az (a) tartány között összeköttetést létesít. A (t) csiga munka közben csupán kavaró szárny gyanánt működik, azon­ban a forgásirány megváltoztatásakor a kemence egész tartalmát a (v) nyíláson -át egyenletesen a (b) csőbe szállítja, melynek (v) csigája az anyagot az (1) kibocsátó nyíláshoz, illetve a (w)' gyűjtő­kocsiba vezeti tovább. Magától értetődik, hogy a (q) silund­pálcák és az (r) csúszógyűrűk közötti elektromos összeköttetés nemcsak jól szigetelt, hanem nyomásbiztos is. A nyomás alatti reakciókhoz alkalmas új kemencerendszernek az említtetteken kívül még az az előnye is kiemelendő, hogy termikus hatásfoka rendkívül ked­vező. A kemencében fejlesztett vagy a leírt módon a kemencébe vezetett összes meleg a végzendő művelethez majdnem teljes egészében hasznosítható úgy, hogy pl. exolermikus folyamatoknál elegendő a kemence töltését egyszer a reakció megindításához szükséges hőfokra hozni, míg más kemencéknél a rossz hatásfok következtében ilyen esetekben is mindig új hőmennyiségeket kellett bevezetni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kemence vegyi vagy fémkohászati ter­mékeknek magas nyomás alatt tör­ténő előállítására, jellemezve azáltal, hogy a kemencében végbemenő fo­lyamathoz szükséges hő a kemencé­nek nyomás alatt álló munkaterében magában fejlesztetik, vagy abba kívül­ről vezettetik oly módon, hogy a kemencének nyomásra igénybe vett külső köpenye nem vesz föl oly hő­fokot, amely annak szilárdságára ár­talmas volna. 2. Az (1) igénypont szerinti kemence ki-

Next

/
Thumbnails
Contents