66914. lajstromszámú szabadalom • Folyadékmérő

Megjelent 1915. évi április hó 30-án. AlAGY, jgjW K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66914. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Folyadékmérő. BAAN JÁNOS P. Ü. SZEMLÉSZ VERBÓN. A bejelentés napja 1914 április hó 9-ike. A jelen találmány tárgya folyadékmérő valamely csővezetéken átáramló folyadék mennyiségének mérésére és ezen mennyi­ség mértékszámának közvetlenül súlyegy­ségekben való megadására. A találmány szerinti mérőkészülék, főleg szeszfőzdék­ben, sörgyárakban és efféle helyeken ta­lálhat célszerű alkalmazást és általában ott, ahol az átfolyó folyadék mennyisége állandóan változik. Csővezetéken átáramló folyadékmeny­nyiségeknek mérésére eddigelé leginkább a csővezetékbe iktatott szárnyas kereke­ket, ú. n. Woltmann-szárnyakat alkalmaz- i tak, melyek az átfolyó folyadék mennyi­ségének megfelelően kisebb-nagyobb se­bességgel forogtak. Ismervén már most az összefüggést a másodpercenkénti fordulatszám és az át­folyás sebessége között, a készülékkel meg lehetett állapítani az átfolyt folyadék mennyiségét. Tág határok közölt válta­kozó folyadékmennyiségeket azonban az eddigi folyadékmérőkkel nem lehetett pontosan mérni és tudvalevő, hogy ha az átfolyt folyadékmennyiség bizonyos határon alul marad, azt a mérőkészülék már nem jelzi, mivel a folyadék mozgási energiája ezen esetben már nem elegendő a szerkezet meghajtására. Az a folyadék­mennyiség. mely mérellenül folyik át, a mérőkészülék nagyságának arányában növekszik. Szeszfőzdékben és efféle helyeken, ahol a csővezetéken átfolyó folyadék mennyi­sége tág határok között ingadozik és a lehető legpontosabb mérés szüksége mel­lett néha csak csöppekben áramlik hozzá a folyadék, természetesen az ily fajta mérőkészülékek, melyeknél a folyadék mozgási energiája hajtja meg a számláló­szerkezetet, egyáltalában nem alkalmaz-i halók. Ezért a jelen találmány tárgya az eddigi folyadékmérők elvétől eltérően, magának az átömlő és mérendő folya­déknak súlyát használja föl egy a folya­dékmérő lényegét alkotó lapátos dob meghajtására, mely dob a rajta átömlő folyadék súlyának megfelelő kisebb-na­gyobb sebeséggel forog, ahol is a forgást ismert számlálómű segélyével regisztrálva, a folyadékmennyiséggel arányos forgás­számot közvetlenül súlyegységekben ol­vashatjuk le egy megfelelően kalibrált skálán. A találmány értelmében a lapátos dob célszerűen egy a folyadék haladási irá-

Next

/
Thumbnails
Contents