66900. lajstromszámú szabadalom • Elektro-osmosegép

Megjelent 1915. évi április hó 29-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 66900. ¡szám. VII i. OSZTÁLY. ■» Elektroosmósegép. GESELLSCHAFT FÜR ELEKTROOSMOSE M. B. H. CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 10-ike. A 61753. számú szabadalmunkban oly el­rendezések által jellemzett elekticc-firse­­gép van leírva, melyek által a suspensió­­áram az elektródákhoz állandóan hozzá­vezettetik és közöttük olymódon osztatik el. hogy az anódatérben lévő suspensió egy­oldalú elszegényedése elkerültetik és mely­nél a suspensió az elektromos áram által való osmozálás után egy főkamrából elfolyik és pedig azon nyíláson keresztül, amelyben a suspensiót az anóda felé hajtó habaró­berendezés is el van rendezve. Ezen eljárás hátránya, hogy' már osmosált, j tehát elszegényedett suspensió frissen be­áramló suspensióval többé-kevésbbá össze­folyik, ami bizonyos körülmények között a gép kihasználását többé-kevésbbé kedvezőt­lenül befolyásolja. Jelen találmányunk tárgya oly elektro­­osmosegép, melynél ezen hátrányt lehetőleg elkerüljük. Ezt azáltal érjük el, hogy a be­áramló és elfolyó suspensiónak oly áramlási irányokat adunk, hogy a két áram egymásba nem ütközhet. A csatolt rajzokon néhány foganatosítási alak van föltüntetve. Az 1, és 2. ábrán föl­tüntetett gépnél az összmunkatér három kamrába van osztva, melyek a két, az A—B és C—D vonal mentén vett metszetben lát­hatók. A beáramló suspensió az (a, a) be­­ömiőuj’ílásokon át a két (f, f) kamrába jut, melyekben a (d, d) habaróberendezések forognak, melyek a suspensiót az átlyuk­­gatott (e) katódán keresztül a (b) anóda felé hajtják. A (h) anódán való osmotikus leválás által elszegényedett suspensió és azon részek, melyek az anódán nem rakód­nak le, ill. a katódáról lelöketnek, a középső (i) kamrán keresztül folynak el. Míg az (f, f) kamrák a két (g) (g) mellékkamrával nem j állnak összeköttetésben, addig az (i) kamra a két mellékkamrával közvetlenül össze van kötve, melyek a maguk részéről a (h) (h) lefolyóvezetékekkel vannak összekötve. Hogy a középső (i) kamrában a kivált részek le ne rakódhassanak é3 a mellék­­kamrákhoz jó lefolyást érjünk el, a középső (i) kamrában a (t) habaróberendezést rendez­zük el, mely célszerűen egyidejűleg továb­bítócsavar gyanánt is kiképezhető. Ezen habaróberendezés a mellékkamrákba be­­nj'uló végein célszerűen kavaróberendezé­seket hordhat, melyek megakadályozzák, hogy a mellékkamrák fenekén csapadékok leüllepedjenek. A (t) csavarnak továbbító hatása azon áramláseséssel együtt, mely a

Next

/
Thumbnails
Contents