66857. lajstromszámú szabadalom • Elektromos ébresztőóra

Megjelent 1915. évi április hó 15-én. MAG\. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66857. szám. VII/c. OSZTÁLY. Elektromos ébresztőóra. PILLERSDORF IGNÁC KERESKEDŐ DÜSSELDORFBAN, JELENLEG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 október hó 25-ike A találmány tárgya elektromos ébresztő­óra, amely egyszerű szerkezete és megbíz­ható működési módja is igen egyszerű és sajátos kiképzésénél fogva csekély változ­tatások mellett lehetővé teszi az órának kü­lönleges, pl. 24 órás időbeosztáshoz való al­kalmazását is. Az új óránál az elektromos áramkört, amely az ébresztőharangot és esetleg egy elektromos izzólámpát is működtet, az egész órákat jelző mutató (kimutató) tengelyén elrendezett kontaktusdarabok zárják, ame­lyek egy sajátos módon kiképezett beállító­szerkezet révén beállítható kontaktusdarab­bal jönnek a kívánt időben érintkezésbe és az áramkört zárva, az ébresztőharangot megszólaltatják és egyúttal a lámpát is ki­gyújtják. A mellékelt rajzon az új ébresztőóra í példaképeni foganatosítási alakja van föl­tüntetve, még pedig az 1. ábra az óra elölnézete, a 2. ábra annak hátulnézete, a 3. ábra pedig a 2. ábra III—III vonala szerinti metszete, míg a 4. ábra az óra kapcsolási vázlata. ° Amint a rajzon látható, az óra azon mu­tatójának (1) tengelyére, amely az egész órákat mutatja, egy (2) fogaskerék van föl­ékelve, amely egy az óra tokjának mellső (3) falában vagy az óra belső keretjében rögzített tengely forgathatóan ágyazott (4) fogaskerék egy az (1) tengely körül lazán forgatható, belső fogazású (5) fogkoszorúval van összekapcsolva. Utóbbinak belső átmérője kétszer akkorának van választva, mint a (2) fogaskerék átmérője. Az (1) tengelyre tolt (6) hüvelyre egy (7) fogaskerék van föl­ékelve, amely egy a (8) tengelyen rögzített, kétszer akkora átmérőjű (9) fogaskerékbe kapaszkodik. Az (5) koszorún két, átmérőirányban egy­mással szembenfekvő, előnyösen megfelelően meggörbített lemezrugókból álló, (10, 11) kontaktusdarab van rögzítve, a (7) keréken pedig egy ezen kontaktusdarabok mozgási pályájába nyúló (12) kontaktusdarab van erősítve. A (9) kerék (8) tengelye az óra­tok mellső (3) lapján keresztülhatol és az óra homlokfölületén egy a (3) lapra erősí­tett (13) beosztás fölött mozgó (14) mutatót, a végén pedig egy recézett (15) gombot hordoz. Az óraüveget rögzítőkeretben egy apró (16) izzólámpa van ágyazva, az óratok alsó részében pedig az elektromos (17) jelző-

Next

/
Thumbnails
Contents