66760. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű égési erőgép a munkadugattyú által vezérelt beömnlő- és mellékdugattyúk által vezérelt kipufogó nyílásokkal

Megjelent 1915. évi március hó 29-én. MAGY. fggt KIR. SZABADALMI jflfi f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66760. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Kétütemű égési erőgép a munkadugattyú által vezérelt beömlő- és mellék­dugattyúk által vezérelt kipuffogó-nyílásokkal. HURLBRINK ERNST OKL. MÉRNÖK BERL1N-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1913 december hó 16-ika. Elsőbbsége 1912 december hó 17-ike. Egy munkateljesítmények számára terve­zett kétütemű égési erőgépeket eddig csu­pán egymással ellentétesen futó két du­gattyúval lehetett többé vagy kevésbé ki­elégítően szerkeszteni. Ezen elrendezés azonban tudvalevőleg számos hátránnyal bír, melyek az ily gépek alkalmazási terét csak bizonyos esetekre korlátozzák. Az ily gépeket különösen hajógépek gyanánt nem lehetett alkalmazni, miért is általában arra törekedtek, hogy nagy teljesítményű Diesel­motorokat is hengerenként egy dugattyú­val lehessen szerkeszteni. Dacára az ily irányú számos kísérletnek, eddig még nem sikerült ezen föladat számára kielégítő meg­oldást találni. Már általában fölismerték, hogy az ily motoroknál a beömlésnek a munkahenger falán alkalmazott és a munkadugattyú ál­tal vezérelt nyílásokon keresztül, a kipuf­fogásnak pedig a hengerfejnél kell történ­nie, azonban eddig még nem sikerült a ki­puffogógázok helyes, jó kiöblítést biztosító elvezetésére megfelelő megoldást találni. Jelen találmány azon megfontolásból in­dul ki, hogy a kellő öblítés biztosítására szükséges, hogy a munkahenger nyílásain át belépő és a munkahenger falai mentén áramló öblítőlevegő törés vagy torlódás nélkül sima úton vezettessék a kipuffogó­nyílásokhoz, hasonlóan amint ez az ellen­tett irányban járó kétdugattyús gépeknél történik. Ezen célból a találmány szerint a munka­hengernek közel félgömb alakú födeléhez két vagy több, mellékdugattyúk által vezé­relt kipuffogónyílásokat tartalmazó mellék­henger olyként csatlakozik, hogy a munka­henger falairól a mellékhengerek falaihoz folytonos sima átmenet keletkezik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakját mu­tatja, egyszerű működésű gép számára. Magától értetődik, hogy ugyanezen elren­dezést kettős működésű gépeken is alkal­mazhatjuk. A (7) munkahenger fala az (l) munka­dugattyú által vezérelt (3) beömlőnyílások­kal van ellátva. A közel félgömbalakú (8) hengerfejhez a (4) mellékdugattyúk által vezérelt (6) kipuffogónyílásokat tartalmazó (5) mellékhengerek olyként csatlakoznak, hogy a (7) munkahenger (2) fala folytonos (9) átmenetet képez az (5) mellékhengerek falához. A mellékhengerek ezen elrendezése és a

Next

/
Thumbnails
Contents